-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Powierzchnia użytkowa w budynkach mieszkalnych. Obligatoryjność stosowania normy

Strona główna Nieruchomości mieszkaniowe Lokale Mieszkalne Powierzchnia użytkowa w budynkach mieszkalnych. Obligatoryjność stosowania normy

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Powierzchnia użytkowa w budynkach mieszkalnych

Obligatoryjność stosowania normy

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert [4/2020]

Niekończący się konflikt między deweloperami mieszkaniowymi a kupującymi lokale trwa w najlepsze. Co jest powierzchnią użytkową w lokalach mieszkalnych? Czy musimy mierzyć powierzchnie lokali zgodnie z normą: PN- ISO 9836:1997 czy normą PN-ISO 9836:2015-12, która weszła w życie z dniem 19.09.2020 r.? Co z normą PN-70/B-02365, według której w dalszym ciągu niektórzy deweloperzy sprzedają mieszkania? Czy deweloper może wprowadzać zmiany do definicji powierzchni użytkowej mieszkania? Czy w ogóle obligatoryjne jest stosowanie normy do określania powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych? Co na to wyroki sądów? Dlaczego lokale handlowe w budynkach mieszkalnych sprzedawane są tak, jak lokale mieszkalne, skoro rządzą się one innymi standardami rynkowymi? Bez kombinacji i nielogicznych linii obrony są sposoby na legalne zwiększanie powierzchni sprzedawanych lokali mieszkalnych i handlowych w budynkach mieszkaniowych. I to wszystko przy jednoczesnej satysfakcji kupujących lokale.

PN-70/B-02365 czy PN-ISO 9836?

Żeby wyjaśnić aspekty związane z niekończącym się konfliktem między deweloperami mieszkaniowymi a kupującymi lokale, należy przeanalizować odniesienia aktów prawnych na osi czasu. W tym roku mija 50 lat od kiedy w przepisach pojawiły się kwestie pomiaru powierzchni. Analiza dokumentów wyjaśni wiele w zakresie tego, która norma jest obowiązująca i czy w ogóle obligatoryjne jest stosowanie norm. Niestety dla wielu inwestorów dalej nie jest to do końca jasne. Ostatnio opiniowałem metryczki lokali z województwa opolskiego, gdzie deweloper chciał sprzedać mieszkania zgodnie z normą PN-70/B-02365. Jest to najstarsza norma w zestawieniu, która obowiązywała od 01.01.1971 r. (wydana 30.06.1970 r.). W związku z tym, mówiąc o normie 70-tce mamy rozumieć lata, w których weszła do stosowania i daty kiedy została ona wycofana (nie można jej stosować), co miało miejsce do dnia 29.04.2012 r. Od tej daty do 29.04.2012 r. obowiązującą normą w architekturze, „deweloperce”, sądzie wieczysto-księgowym, wydziałach geodezji dla obiektów mieszkaniowych, Ustawie o własności lokali, była norma PN-ISO 9836:1997. Wszystko uległo zmianie z dniem 19.09.2020 r. kiedy to weszło Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, powołano do życia normę PN-ISO 9836:2015-12. Szerzej o tej zmianie w artykule „Norma PN-ISO 9836:2015-12. Obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020 r.”

Ustawy o normalizacji na przestrzeni lat

Jak się kształtowały pomiary powierzchni użytkowej mieszkań w okresie między 1970 r. a 29.04.2012 r.? Ustawa o normalizacji 03.04.1993 r. zniosła obligatoryjność stosowania norm w zakresie pomiarów powierzchni, co weszło w życie w dniu 01.01.1994 r. W wyniku tej Ustawy, to Minister za sprawą rozporządzeń określał obowiązujące normy i mógł to dowolnie zmieniać. Można powiedzieć, że Ustawa o normalizacji niejako rozwaliła kwestie normalizacji i ustandaryzowania norm do liczenia powierzchni użytkowej mieszkania. Art. 19 Ustawy mówi „Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne”. Ustawa ta wycofała Ustawę o normalizacji z 27 listopada 1961 r. (art. 30). I tak też się stało kiedy 21.06.1994 r. na podstawie rozporządzenia MGPiB (Dz. U. 1994 nr 84 poz. 387) „w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii” do obowiązkowego stosowania wskazano normę PN-70/B-02365. Rozporządzenie weszło w życie 08.08.1994 r. Norma wymieniona jest w dziale 7 rozporządzenia. Rozporządzenie zostało uchylone 03.04.1999 r. Kolejnym przełomowym momentem było działanie PKN-u (Polski Komitet Normalizacyjny) kiedy to, w dniu 28.10.1997 r. wydał na rynek polski normę PN-ISO 9836:1997 (uchwała nr 33/97). PKN poinformował w nowej normie, że zastępuje ona normę PN-70/B-02365. Jednak, to nie PKN decyduje, która norma ma być stosowana. Robi to rząd polski poprzez ustawy czy rozporządzenia. W swoich założeniach ma ona zastosowanie w „czynnościach związanych z zakupem (nieruchomości) lub w odpowiednich przepisach budowlanych”. W momencie, jak tylko norma PN-ISO 9836:1997 została przedstawiona przez PKN, od razu mieliśmy równolegle dwie normy (druga PN-70/B-02365) do dobrowolnego stosowania. Wynikało to z dalej obowiązującej Ustawy o normalizacji z 3.04.1993 r. Dopiero za sprawą rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z dnia 4.03.1999 r. (wejście w życie 03.04.1999 r.) mieliśmy obowiązek stosowania normy PN-ISO 9836:1997, ale w ograniczonym zakresie. Jest to przedstawione na końcu rozporządzenia w pozycji numer 107. Niestety dotyczyło to tylko fragmentu normy PN-ISO 9836:1997, który odpowiadał za objętości (kubatury punkt 5.2.2). Obecnie kubatury nie są potrzebne, ani w ewidencji gruntów i budynków, ani w sądzie wieczysto księgowym czy wymiarze podatku od nieruchomości liczonym od powierzchni użytkowej zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Nawet w pozwoleniu na budowę kubatury mają coraz bardziej marginalne znaczenie. Kolejną „wersją” Ustawy o normalizacji była ta z dnia 12.09.2002 r. Weszła ona w życie z dniem 01.01.2003 r. i obowiązuje do dziś – z tym dniem poprzednia Ustawa o normalizacji z 3.04.1993 r. straciła moc. Z mocy tej Ustawy (art. 9.2) „PKN jest państwową jednostką organizacyjną”. Dalej stosowanie norm polskich jest dobrowolne chyba, że zostaną powołane w rozporządzeniu czy ustawie (rozdział 3 ustawy). I tak właśnie się stało z normą PN-ISO 9836:2015-12, którą powołało do życia Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, które weszło w życie w dniu 19.09.2020 r.

Norma PN-ISO 9836:1997 czy PN-ISO 9836:2015-12?

Najbardziej przełomowym w uporządkowaniu pomiarów powierzchni użytkowej mieszkań jest rozporządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. (weszło w życie 29.04.2012 r.). O wycofaniu starej normy PN-70/B-02365 świadczy powołanie się na nową normę PN-ISO 9836:1997 w § 11.2.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2018.1935 j.t.) z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Z § 11. 2. 2 wynika, że: Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać (….) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 (…). Z kolei w § 8 ust. 2 pkt 9 ww. rozporządzenia jest zapis: „w przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w  Polskiej Normie dotyczącej określania i  obliczania wskaźników powierzchniowych i  kubaturowych wymienionej w załączniku do rozporządzenia”. Powyższe jasno przytacza nazwę normy a dodatkowo w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w tym punkcie „Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu”, jasno wymieniona jest norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. Dodatkowo w tabeli odnotowano, że należy ją odnosić do § 8 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia. Powyższe wskazuje jasno, że do wszystkich inwestycji mieszkaniowych, których pozwolenie na budowę jest po 29.04.2012 r. powinna być stosowana norma PN-ISO 9836:1997 i powierzchnia użytkowa.

Najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w załączniku „Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu” wskazano normę PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Jak widać, numer normy nie zawiera drugiego członu określającego datę publikacji normy (1997 lub 2015-12). Pod tabelą odnotowano komunikat, że „stosuje się najnowszą normę opublikowaną w języku polskim”, a to wprost wskazuje normę PN-ISO 9836:2015-12. Wcześniej w tymże załączniku widniała norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Rozporządzenie weszło w życie 19.09.2020 r. Co to będzie oznaczać dla inwestorów? Norma PN-ISO 9836:2015-12 będzie wykorzystywana na etapie tworzenia dokumentacji do pozwolenia na budowę. Jak szybko wydziały architektury, urzędy geodezji wprowadzą nową normę na swoje „podwórko”?

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece

Wróćmy do tego kluczowego zdania, że na obligatoryjność stosowania normy powinny się powoływać inne dokumenty. Daję kolejny argument za stosowaniem normy PN-ISO 9836 do obliczania powierzchni lokali mieszkalnych ujawnianych również w KW. Stosowanie normy PN-ISO 9836:2015-12 stanowi konsekwencję stosowania przepisów Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. § 81 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.02.2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych. Zapis mówi nam, że „Obszar nieruchomości gruntowej, powierzchnię użytkową budynku, powierzchnię użytkową lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wyraża się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.W skrócie, to powierzchnia użytkowa wyodrębnionych lokali z danych zawartych w EGIB (ewidencja gruntów i budynków) zostaje wpisana do KW, o ile ktoś taki wniosek złoży.

Ochrona praw lokatorów

Z § 63 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wynika wprost, że „Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  i wyraża się w metrach kwadratowych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.” Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została wydana 21.06.2001 r. a weszła w życie 10.07.2001 r.  Artykuł. 2 ust. 2 mówi: „Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Takie same zasady redukcji ze względu na wysokość są również w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.” Wynika z tego, że do obliczania powierzchni lokali mieszkalnych należy stosować normę PN-ISO 9836:2015-12. Nazwa wskazana w Ustawie odpowiada nowej normie, o nazwie: PN-ISO 9836:1997 i normie PN-ISO 9836:2015-12 (obie normy mają tę samą nazwę) „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. W tekście normy PN-ISO 9836:2015-12 jest zapisane w trzech miejscach, że zastępuje normę PN-ISO 9836:1997. Tak na marginesie norma PN-70/B-02365, ma nazwę: „Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru”. Takiej nazwy normy nie spotkamy w żadnym obowiązującym obecnie – nazwijmy to szeroko rozumianym – „prawie budowlanym”.

Lokale wyodrębnione

Nadmienię jeszcze tylko, że do wypisu z rejestru budynków wpisuje się powierzchnię użytkową tylko tych lokali, które zostały wyodrębnione, czyli uzyskały zaświadczenie o samodzielności lokali. Wystarczy uzyskać jeden wyodrębniony lokal, aby móc wpisać powierzchnię użytkową pozostałych lokali niewyodrębnionych. Jeżeli w budynku nie są wyodrębnione lokale, to żadna informacja o powierzchni użytkowej jakiegokolwiek lokalu nie zostanie wpisana do tabeli na to przewidzianej w danych EGIB. Co to powoduje? Gdy mierzymy przykładowo centrum handlowe, które stanowi jeden budynek i nie ma żadnego wyodrębnionego lokalu, to tej powierzchni nie możemy umieścić na wypisie z rejestru budynków. Po wielkich trudach udaje się nam to wpisać w uwagach pod tabelą dotyczącą danego budynku.

Konieczne inwentaryzacje powykonawcze

W celu ustalenia rzeczywistej (nie z projektu) powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, konieczne jest dokonanie inwentaryzacji – pomiaru powierzchni z natury. Według rozporządzenia w sprawie EGIB może to być zaczerpnięte zarówno z pomiarów lub z „informacji zawartych w projekcie budowlanym” (art. 63.1 pkt 14). Jedynie inwentaryzacja dokonana przez odpowiednią osobę, która mierzy i na podstawie pomiaru wylicza zgodnie z daną normą wielkość powierzchni, daje gwarancję, że pomiary powierzchni zostały dokonane właściwie, zgodnie z normą. Ponadto wiemy wtedy, że właściwie zostały zakwalifikowane elementy lokalu, które należy lub nie należy wliczać do powierzchni użytkowej zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12. Najczęstszym błędem jest brak rozróżnienia powierzchni użytkowej na: 1-zamknięte i przykryte ze wszystkich stron, 2-nie zamknięte do ich pełnej wysokości ale przykryte, 3-ograniczone elementami budowlanymi jak barierki, murki. Zarówno architekci jak i geodeci największy problem mają ze schodami wewnątrz lokalu/domu/mieszkania oraz antresolami i loggiami. Ważną kwestią jest też niewłaściwe tworzenie metryczek sprzedawanych lokali. Czasami jest to element niewiedzy, a czasem świadomego zmuszania geodetów do generowania metryczek niezgodnych z normą. Szczerzej na ten temat w artykule „Dwie metryczki lokalu od dewelopera. Pozwy sądowe przeciw geodetom.”

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Autor artykułu

Adrian Hołub

GEODETIC Board Member, CRE Advisor, Investor, Lecturer, Author

Czytaj opis >>

14-letni praktyk, niezależny doradca ds. inwestycji w nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe, wykładowca akademicki na czterech uczelniach, inwestor nieruchomości, członek zarządu GEODETIC Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z rozszerzeniem zakresu ustanowienia: określanie powierzchni użytkowych, powierzchni mieszkań, powierzchni zabudowy, powierzchni do celów podatku od nieruchomości, powierzchni całkowitych, powierzchni najmu, powierzchni w dokumentacji do pozwolenia na budowę. Wieloletni praktyk w pomiarach i kalkulacjach powierzchni budynków biurowych, handlowych, magazynowych, mieszkaniowych, kamienic i innych. Doradca i wykonawca analiz due diligence dla budynków komercyjnych i mieszkaniowych. Koordynuje projekty w zakresie: inżynierii, geodezji prawnej i standardowej, geotechniki, geologii, architektury, prawa nieruchomości, skaningu 3D, fotogrametrii, inwentaryzacji architektonicznych, termowizji, wycen nieruchomości, pośrednictwa w obrocie nieruchomości, BIM i innych dziedzin związanych z nieruchomościami. Pomierzył lub nadzorował pomiar ponad 7 mln m² powierzchni w tysiącach obiektów. Od 2007 roku współpracuje z największymi firmami z rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Napisał ponad 100 publikacji i wygłosił ponad 100 prelekcji. www.geodetic.co

DOŁĄCZ DO NAS I BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

© Wszelkie prawa zastrzeżone

CZYTAJ W SWOIM JĘZYKU

SPONSOROWANE

Powiązane artykuły

W tym roku nie ma co liczyć na promocje mieszkaniowe?

Końcówka roku to czas, który zazwyczaj kojarzył się z możliwością “złowienia świątecznych okazji” również na rynku mieszkaniowym. Atrakcyjne promocje dawały bowiem kupującym...

Wielkie mieszkaniowe wyzwania nowego rządu

Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl Kurz po wyborczych zmaganiach zaczyna opadać, co oznacza powrót do prozaicznej, polskiej rzeczywistości....

Pośrednik nieruchomości na wyłączność. Michał Grzeląska dzieli się doświadczeniem

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Michał Grzeląska, pośrednik nieruchomości Coraz...

Lokale użytkowe, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze. Minimalna powierzchnia lokalu i samowole budowlane

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Inwestowanie w dwupaki, trzypaki, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze, w...

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza?

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza? Polacy nie wiedzą i kupują mieszkania w ciemno

Nowe warunki techniczne wejdą w życie z opóźnieniem – Minister rozwoju i technologii reaguje na apel deweloperów

Nie od 1 stycznia, ale od 1 kwietnia 2024 roku będą obowiązywać zmiany w warunkach technicznych, dotyczących budynków i ich usytuowania. 26...

Powiązane artykuły

W tym roku nie ma co liczyć na promocje mieszkaniowe?

Końcówka roku to czas, który zazwyczaj kojarzył się z możliwością “złowienia świątecznych okazji” również na rynku mieszkaniowym. Atrakcyjne promocje dawały bowiem kupującym...

Pośrednik nieruchomości na wyłączność. Michał Grzeląska dzieli się doświadczeniem

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Michał Grzeląska, pośrednik nieruchomości Coraz...

Lokale użytkowe, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze. Minimalna powierzchnia lokalu i samowole budowlane

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2023 Inwestowanie w dwupaki, trzypaki, apartamenty inwestycyjne, kwatery pracownicze, w...

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza?

Standard deweloperski – co tak naprawdę oznacza? Polacy nie wiedzą i kupują mieszkania w ciemno

Technologie w nieruchomościach

Wymiana stropów w zabytkowych budynkach. Lekkie stropy do starych budynków

Wymiana stropów w zabytkowych budynkach Lekkie stropy do starych budynków Przemysław Deryło, Specjalista ds. kluczowych...

Ogrzewanie w stylu premium sprawdzi się w każdych warunkach

Położona na wysokości 1280 m npm placówka ratowników górskich, XIX wieczny zabytkowy dom i nowoczesna 550-metrowa rezydencja, obiekty użyteczności publicznej jak hotele...

Rośnie popyt na instalacje fotowoltaiczne w modelu usługowym

Coraz więcej firm w Polsce, głównie z branży nieruchomości i handlu detalicznego, zainteresowanych jest pozyskaniem instalacji fotowoltaicznych w modelu usługowym (PV as...

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Nie można kopiować treści tej strony.