-5.1 C
Warszawa
czwartek, 1 grudnia, 2022
Strona główna Procesy budowlane due diligence Terminy realizacji podziałów nieruchomości. Co opóźnia, a co przyspiesza podziały nieruchomości?

Terminy realizacji podziałów nieruchomości. Co opóźnia, a co przyspiesza podziały nieruchomości?

Terminy realizacji podziałów nieruchomości

Co opóźnia, a  co przyspiesza podziały nieruchomości?

Zagadnienie 10 z 40

Rafał Rychlicki, Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2)

Jako geodeta uprawniony (1, 2) i biegły sądowy w zakresie prawnym nieruchomości corocznie w całej Polsce wykonuję podziały dla setek działek z przeznaczeniem pod nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe. Dlatego w ramach serii „Podziały nieruchomości w ujęciu inwestorskim. 40 zagadnień okiem biegłego sądowego chcę się podzielić najczęściej występującymi przypadkami w zakresie podziałów nieruchomości.

Podział nieruchomości jest czynnością stosunkowo prostą dla osoby znającej procedury administracyjne. Złożenie operatu i wykonanie mapy nie jest skomplikowane. Jednak to znajomość prawa, procedur i wytycznych sprawia, że nie każdy się podejmuje tych działań. Warto w kontekście podziałów wspomnieć o czasie całej procedury podziału. Należy w tym względzie uzbroić się w cierpliwość i skalkulować czas podziału w harmonogramie procesu inwestycyjnego. Ile trwa szablonowy podział i jak to się ma do realnych praktyk w różnych miastach Polski? Czy opóźnienie 2,5 roku jest możliwe? Dlaczego procedury trwają tak długo?Co dodatkowo może opóźnić podział nieruchomości? Czy mamy wpływ na przyspieszenie realizacji wniosku o podział?  Co inwestor nabywanej nieruchomości może sprawdzić w aspektach podziałowych, żeby skrócić czas realizacji planowanej inwestycji?

 

Szablonowy podział nieruchomości

Na czas realizacji podziału składają się terminy urzędowe i terminy realizacji pracy w firmie geodezyjnej oraz status granic. Szablonowy podział pozwoliłby nam na podzielenie nieruchomości w 4 miesiące. Zgodnie z KPA organ na wydanie postanowienia opiniującego podział i decyzji zatwierdzającej podział ma jeden miesiąc na każdy z tych dokumentów. Do tego trzeba dodać czas wykonania wstępnego projektu podziału oraz mapy z projektem podziału z niezbędną dokumentacją w formie operatu w firmie geodezyjnej tj. 2 miesiące. Warto zaznaczyć, że na skutek podziału nieruchomości wykonanego przez geodetę nie ulega zmianie struktura własności. Jedynie w przypadku decyzji wywłaszczeniowych oraz działek przeznaczonych w mpzp pod drogi, decyzja podziałowa wpływa na zmianę właściciela. Po uprawomocnieniu decyzji notariusz w formie aktu notarialnego zmienia strukturę własności. Następnie akt notarialny jest ujawniany w KW i EGIB. Wykonuję również procedury aktualizacji działku I KW i z doświadczenia wiem, że trwa to minimum 2 tygodnie. Aktualizacja danych w EGIB to również 2 tygodnie. Błędny jest stereotyp, że KW jest najważniejszym dokumentem podczas procedur prawnych nieruchomości. W odniesieniu do działu I nadrzędnym rejestrem jest EGIB (ewidencja gruntów i budynków)! To tam najpier trafiają informacje o zmianach na gruncie i następnie są aktualizowane w dziale I KW. Szerzej na ten temat w artykule „Ujawnienie podziału nieruchomości w EGIB i KW. Aktualizacja KW dopiero po 11 miesiącach?”

Realny czas wykonania podziału nieruchomości na przykładzie m. st. Warszawy


Podziały nieruchomości realizujemy w całej Polsce i w różnych miastach faktyczny czas procedury podziałowej wygląda różnie. Zdarzają się gminy, w których całą procedurę zamykamy w ciągu 4 miesięcy. Jednak wiele organów realizując wnioski podziałowe w ogóle nie zwraca uwagi na terminy kodeku postępowania administracyjnego i wyznacza własne standardy. Doskonałym przykładem jest tu Warszawa, w której wydanie postanowienia opiniującego podział trwa nawet 6 miesięcy, a wydanie decyzji zatwierdzającej podział minimum 2 miesiące. Jeżeli uwzględnimy czynności geodezyjne niezbędne do wykonania podziału oraz nadanie ostateczności decyzji podziałowej daje nam to łącznie ok. 11 miesięcy. Gdybyśmy dodatkowo chcieli ujawnić podział w dziale I księgi wieczystej, wniosek w sądzie wieczysto-księgowym w Warszawie w zależności od wydziału będzie realizowany od 7 do 11 miesięcy.

Błędna granica działki opóźnia podział nieruchomości

Jednym z elementów opóźniających podział nieruchomości są mało dokładne lub przesunięte granice działki, które bezwzględnie należy w takich sytuacjach wyprostować. Szczegółowo pisałem o tym w zagadnieniu 7. „Zmiana wymiarów działki i znikające metry2 po podziale. Czy przesunięcia granic o 15 m są możliwe”. O ile może dodatkowo wydłużyć nam to procedurę podziałową? Jeżeli do wykonania podziału niezbędne będzie ustalenie granic lub wyznaczenie punktów granicznych cała procedura zostanie opóźniona minimum o 2 miesiące. Wynika to z konieczności wysyłki zawiadomień na protokół graniczny i sporządzenia dodatkowej dokumentacji.   

Uchwalanie mpzp zawiesza procedury podziałowe

Procedura podziału w oparciu o prawomocną decyzję o WZ i czas podziału, jest bardzo zbliżona do analogicznej sytuacji podziału zgodnego z planem. Procedura ta dotyczy nie tylko podziału, ale przedstawienia całego projektu inwestycji. Jeżeli nieruchomość, którą chcemy podzielić znajduję się w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale przystąpiono do jego sporządzenia, wniosek o podział zostanie dodatkowo zawieszony na 6 miesięcy. W najmniej korzystnym wariancie biorąc za przykład m. st. Warszawę podział nieruchomości, od złożenia wniosku do ujawnienia w księdze wieczystej może trwać nawet 2,5 roku. Biorąc po uwagę zawieszenie wniosku, aktualne bardzo długie terminy realizacji wniosków o podział, konieczność udziału w postępowaniu kliku organów w zależności od rodzaju nieruchomości oraz ujawnienie podziału w księdze wieczystej, suma terminów da nam taki wynik. 

Zobacz przykładowe podziały nieruchomości >>

Czy sąsiad może opóźnić procedury podziałowe?

Jeżeli podział nieruchomości wymaga wykonania protokołu granicznego z zawiadomieniem stron sąsiad również może mieć wpływ na termin wykonania realizowanych prac. Czasami sąsiedzka życzliwość nie jest poparta żadnym interesem prawnym tych osób, ale zwykłą złośliwością. Zawiadamiając sąsiadów na protokół graniczny zgodnie z ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne musimy poinformować o przysługujących prawach. Oczywiście nieusprawiedliwione stawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności.Jednak w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta musi wstrzymać czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

Nieuregulowane spadki opóźniają procedury podziałowe

Jeżeli w trakcie postępowania podziałowego jeden z współwłaścicieli umrze organ zawiesi postępowanie do czasu ustalenia spadkobierców. Trudno w tym przypadku określić termin realizacji postępowania spadkowego i jego opóźnienie na wykonywany podział. Może to być kilka miesięcy, ale również i lat w zależności o danej konkretnej sprawy. Niemniej jeżeli organ nie mając świadomości wyda decyzję skierowaną do osoby zmarłej można stwierdzić nieważności takiego dokumentu.

Konieczność opracowania linii rozgraniczających

W przypadkach wykonywania podziałów zgodnie z mpzp, które wymagają wydzielenia działek przeznaczonych pod drogę może zajść konieczność wystąpienia o uszczegółowienie linii rozgraniczającej dróg. Więcej na ten temat znajdą Państwo w zagadnieniu 9 „Podziały nieruchomości pod drogi publiczne. Jak przekonać gminę do wykupienia działki lub wypłacenia odszkodowania?”  Procedura urzędowa uszczegółowienia linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu to kolejna cegiełka, którą musimy dołożyć do czasu wykonania podziału. Zwyczajowo trwa to od 1 miesiąca do 2.

Współwłaściciele opóźniają podział nieruchomości

W przypadkach współwłasności o podział nieruchomości występują wszyscy właściciele nieruchomości lub użytkownicy wieczyści. Wszystkie wyżej wymienione osoby muszą się jednoznacznie zgodzić na zaproponowany podział nieruchomości. Konfliktów o dwa palce, jak w słynnej kłótni Kargula i Pawlaka, przechodziliśmy wiele. Czasami, czuję się jak mediator w takich sytuacjach, gdzie dwie siostry kłócą się o przesuniecie granicy o kilka cm. A takie sytuacje zdarzają się dość często.   

Czy właściciel przy użytkowaniu wieczystym może zablokować podział?

W przypadku podziałów nieruchomości objętych użytkowaniem wieczystym niezbędna jest zgoda właścicielska na podział nieruchomości Pisałem o tym szczegółowo w zagadnieniu 1. „Podział nieruchomości w użytkowaniu wieczystym. Gdzie jest granica praw użytkownika wieczystego?” Sąd Najwyższy w dniu 13 marca 2015 r. podjął uchwałę nr III CZP 116/14, że użytkownik wieczysty nie może dokonać podziału gruntu oddanego mu w użytkowanie wieczyste. Jeżeli użytkownik wieczysty nie ma uprawnienia do podziału gruntu, na którym ustanowione zostało jego prawo, to bezprzedmiotowe jest rozważanie, czy może on zrzec się tego prawa do części gruntu. Zgoda właścicielska jest jedynym rozwiązaniem dla użytkowników wieczystych. Odwracając sytuację właściciel działki nie może ingerować w prawo użytkowania wieczystego i wystąpić o podział takiej nieruchomości bez wiedzy i zgody użytkownika wieczystego.

Miasta i konserwatorzy opóźniają podziały zabytków


Inne oblicze mają procedury w przypadku nieruchomości zabytkowych. W przypadku podziału tego rodzaju obiektów właściciel musi uzyskać zgodę na podział od konserwatora zabytków, co może potrwać nawet do kilku miesięcy. Dopiero po uzyskaniu zgody można wystąpić o podział do właściwej miejscowo gminy. Ciekawym przykładem starcia inwestora z konserwatorem zabytków i urzędnikami był opisywany przez nas przypadek Fortu Legionów, gdzie inwestor przed zakupem nieruchomości nie zweryfikował granic działki. Cena wywoławcza stanowiła 8 mln zł. Finalnie inwestor kupił nieruchomość za 4mln zł. Zniżka 50% wynikała z tytułu opieki nad zabytkiem. Po zakupie okazało się, że, pomieszczenia znajdujące się pod ziemią w części znajdującej się wokół głównego budynku wykraczały poza granice kupionej działki (od kilkudziesięciu cm do ok 1,5 metra). Za dokupienie 750 m2 powierzchni wokół nieruchomości (głównie części podziemne) miasto zażyczyło sobie dodatkowych 7 mln zł.Inwestor w tym przypadku prostuje różne rzeczy związane z obiektem od 20 lat. Historię i sposoby jej rozwiązania omawiamy w artykule „Konserwator a prawo własności. Błędy granic degradują zabytki”.

Zobacz przykładowe podziały nieruchomości >>

Jak przyspieszyć realizację wniosku o podział?


Przede wszystkim należy stale monitorować stan postępowania, co wymaga częstych wizyt w urzędach, które biorą udział w postępowaniu podziałowym. Z doświadczenia widzę, że aktywny udział w postępowaniu w znacznym stopniu skraca poszczególne etapy postępowania. Dodatkowo warto składać pisma o przyspieszenie realizacji wniosku. Oczywiście należy podać stosowne uzasadnienie, które organ zaakceptuje. W ostateczności zawsze pozostaje nam ponaglenie lub skarga na bezczynności organu. Ponaglenie wnosimy do organu wyższego stopnia, za pośrednictwem organ, który prowadzi postępowanie. Ponaglenie urząd musi rozpatrzeć w ciągu 7 dni. Skargę na bezczynności lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść do sądu administracyjnego w każdym czasie po wcześniejszym wniesieniu ponaglenia do właściwego organu. Skarga powinna zostać uwzględniona w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania i powinna zobowiązać organ do wydania aktu, interpretacji lub dokonania czynności w określonym terminie.   

Analizy podziałowe przed zakupem nieruchomości oszczędzają czas i pieniądze

Jeśli jest się właścicielem nieruchomości to procedury podziałowe mamy jasno określone przepisami. Warto wiedzieć, że nie zawsze da się podzielić grunt według życzenia właściciela. Nie zawsze da się zastosować różne procedury podziałowe. Sytuacja jest odmienna, gdy planuje się nabyć działkę pod jakąś inwestycje komercyjną lub mieszkaniową. Przemyślenie procedur podziałowych w przyszłości może przyszłym inwestorom zaoszczędzić czas i pieniądze. Uzależnianie zakupu nieruchomości pod inwestycję od dokonania podziału przez obecnego właściciela może być elementem negocjacyjnym transakcji. Korzyści płynące z takiej postawy przyszłego inwestora są wymierne. Po pierwsze uzyskuje on informację o możliwości dokonania podziału działki w celach inwestycyjnych lub w celu wyodrębnienia drogi dojazdowej do wydzielonych działek.  Dowie się czy planowany podział nieruchomości projektowanych działek będzie zgodny z ustaleniami MPZP. Uzyska informację, czy są jakieś przesłanki do odrzucenia podziału (np.  brak faktycznego i prawnego dostępu do drogi publicznej, niezgodność przebiegu linii podziału z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, brak zgody na podział współwłaścicieli / użytkowników wieczystych). Znajomość takich elementów jeszcze przed zakupem nieruchomości daje możliwość rezygnacji lub negocjacji ceny ze sprzedającym. To od inwestora zależy na ile dokładnie chce się przygotować do planowanej inwestycji. Szerzej to zagadnienie omawiamy w „Vademecum Inwestora. Due diligence nieruchomości. 70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości.”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Reklama-podzialy-Rafal_1024x534px_-02.jpg

Zobacz przykładowe podziały nieruchomości >>

Wykonujemy podziały nieruchomości w całej Polsce.
Rafał Rychlicki
+48 600 993 886
rafal.rychlicki@geodetic.co

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Autor artykułu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Rafa-Rychlicki_-2.png
Rafał Rychlicki, Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor (1,2)

Vice-prezes Geodetic, biegły sądowy z zakresu prawnego nieruchomości, geodeta uprawniony (1,2), doradca rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych w zakresie due diligence, pomiarów powierzchni, geodezji prawnej i standardowej, inwentaryzacji architektonicznych, skaningu i modelowania 3D i pomiarów dronami. W czasie 14 letniej praktyki zespół GEODETIC wykonał pomiar >7mln m² powierzchni w tysiącach obiektów działając na zlecenie największych firm z rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Absolwent: Politechniki Warszawskiej Wydziału Geodezja i  Kartografia, Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami – uzyskany tytuł: magister inżynier. Prywatnie kolarz, założyciel kolarskiej grupy rowerowej Geodetic Team odnoszącej sukcesy w maratonach MTB w całej Polsce.

SPONSOROWANE

Powiązane artykuły

Nowe technologie w najmie krótkoterminowym: apartamenty na wynajem z antywirusowym oczyszczaczem powietrza dezaktywującym wirusa SARS-CoV-2

Operator wynajmu krótkoterminowego Renters.pl rozpoczyna testy certyfikowanych urządzeń do oczyszczania powietrza w swoich obiektach. Mają one filtrować i dezynfekować powietrze oraz sprawiać,...

Postpandemiczne szanse dla coworkingów

Pandemia sprawiła, że przestrzenie coworkingowe znajdują się aktualnie w niełatwym położeniu, a niektórzy mniejsi gracze mają wręcz problem ze stabilnym utrzymaniem się...

COVID-19 przyspieszy rozwój sektora e-commerce w Europie o rok

Według firmy doradczej Savills, pandemia Covid-19 przyspieszy rozwój branży e-commerce w Europie średnio o rok, co z kolei przełoży się na wzrost...

Zapotrzebowanie na biura we Wrocławiu większe o 40 proc. pomimo epidemii

Pomimo epidemii firmy zgłosiły większe zapotrzebowanie na biura. Pierwszą połowę roku na wrocławskim rynku biurowym analitycy oceniają bardzo dobrze,...
SPONSOROWANE

Technologie w nieruchomościach

Ortofotomozaiki elewacji, ortoobrazy dachu. Nowoczesne inspekcje budynków dronami

Jednymi z największych pochłaniaczy czasu i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością są inspekcje, naprawa i utrzymanie obiektu i...

Autodesk BIM DAYS 2022 | Cyfrowy Ekosystem za nami

Za nami ósma już edycja BIM DAYS, w tym roku pod hasłem Cyfrowy Ekosystem. W konferencji, w trybie stacjonarnym i online, wzięło udział...

Rozszerzalność cieplna izolacji technicznych – jak zapobiec mostkom termicznym?

Jednym z problemów przy projektowaniu i wykonywaniu izolacji termicznych rurociągów jest rozszerzalność cieplna materiału izolacyjnego, która może generować znaczące straty ciepła, zwłaszcza...

Jak ocieplić starszy budynek, jednocześnie zabezpieczając go przed ogniem?

Rewitalizacja czy inaczej nadawanie nowego życia starszym obiektom, choć ma wielu zagorzałych zwolenników, nastręcza sporo trudności projektantom i inwestorom. Poza typowymi problemami...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
Nie można kopiować treści tej strony.