-5.1 C
Warszawa
wtorek, 26 września, 2023
Strona główna Procesy budowlane due diligence VADEMECUM INWESTORA. Due diligence nieruchomości. 70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości.
Vademecum Investora. Due diligence nieruchomości. 70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości.

Vademecum Inwestora. Due diligence nieruchomości.

70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości.

Cel publikacji

Pierwszym z celów vademecum inwestora jest przedstawienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić na różnych etapach procesu inwestycyjnego, co pociąga za sobą straty czasu i pieniędzy. Drugim celem jest wykazanie strat finansowych wynikających z zaniżania parametrów nieruchomości wynikających z pobieżnych i „bezpiecznych” analiz. Często zainwestowanie kilku tysięcy złotych generuje wielomilionowe zyski przyszłej inwestycji, z których właściciele czerpią profity na przestrzeni wielu lat. Vademecum opisuje zasadność realizacji danego elementu, korzyści i zagrożenia płynące z realizacji danego punktu due diligence nieruchomości. Wskazuje też linki do artykułów rozwijających dany element w najdrobniejszym szczególe.

Zakres publikacji

Porusza aspekty KW, EGIB, Dekretu Bieruta, podatków, użytkowanie wieczyste, prawa obciążające nabywaną nieruchomość, prawo do korzystania z nieruchomości przez podmioty trzecie, błędy map zasadniczych, granic nieruchomości (wznowienia, tyczenia, budynki w ostrej granicy), analizy podziałowe nieruchomości, analizy branżowe gestorów sieci, analizy dokumentów planistycznych, analizy urbanistyczne, przyrodnicze, konserwatorskie, krajobrazowe, analizy odrolnienia gruntów, weryfikacja klasyfikacji gleb, analizy wodno-prawne, OOŚ, gruntowe, analizy zanieczyszczenia ziemi, geologiczne, geotechniczne, szczegółowe analizy parametrów zabudowy (każdy omówiony osobno), analizy nadwieszeń budynków, analizy linii wpływających na parametry zabudowy, analizy pionowości i osiadania, termowizyjne, techniczne, aerodynamiczne, analizy chłonności działki, przenoszenie decyzji WZ i PnB, cesje praw i depozyty notarialne, modele 3D, skaning, BIM.

Dla kogo jest publikacja?

Dedykujemy niniejsze vademecum inwestorom nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, którzy kupują nieruchomości niezabudowane i zabudowane oraz zespołom w poszczególnych działach asset-, property-, lease- management, przedstawicielom funduszy inwestycyjnych i właścicielom portfeli nieruchomości. Opracowanie jest przydatne również dla tych, którzy przygotowują inwestycję do sprzedaży. Rzetelnie przygotowane operaty due diligence są cenionym elementem przez międzynarodowe firmy i fundusze inwestujące w nieruchomości.

50 ekspertów VADEMECUM

Zestawienie 70 elementów due diligence nieruchomości zostało oparte na wieloletnim doświadczeniu Ekspertów, którzy realizują poszczególne zakresy due diligence dla polskich i międzynarodowych firm rynku nieruchomości. Wykonują każdy z opisanych w niniejszym Vademecum Investora zakresów prac. W publikacji partycypują Eksperci wyspecjalizowani w dziedzinach: prawnych, urbanistycznych, planistycznych, geodezyjnych, geologicznych, środowiskowych, w zakresie inwentaryzacji architektonicznych, skaningu i modeli 3D, pomiarów powierzchni do celów najmu, podatku i sprzedaży. Wiedzą dzielą się biegli sądowi w różnych zakresach specjalizacji, architekt z uprawnieniami, geodeci uprawnieni (zakres 1,2 uprawnień), biegły sądowy w zakresie prawnym nieruchomości, biegły rzeczoznawca majątkowy, radcowie prawni i mecenasi, doradca wojewody w zakresie warunków wodno-prawnych, OOŚ, geolog, geotechnik, specjaliści branżowi (konstruktor, branżyści sieci mediów), inwestorzy i inni praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Łącznie w Vademecum partycypuje ponad 50 Ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych! Redaktorzy naczelni całej publikacji to Monika Hołub, Adrian Hołub i Rafał Rychlicki.

Spis publikacji (420 stron A4, czcionka 10, margines pojedynczy)

 • Wstęp
 • Czym jest due diligence nieruchomości?
 • Sprawdzenie spójności danych  w EGIB i KW
 • Analiza aktualności mapy zasadniczej vs. Dane mapy do celów projektowych
 • Sprawdzenie granic działki i atrybutów dokładności położenia punktów granicznych
 • Analiza sporów sądowych i roszczeń dawnych właścicieli (dekret bieruta) 27
 • Sprawdzenie objęcia nieruchomości prawem użytkowania wieczystego (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Weryfikacja obciążenia nieruchomości hipoteką (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Sprawdzenie służebności (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Weryfikacja prawa dożywocia (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Weryfikacja prawa pierwokupu
 • Analiza dokumentów będących podstawą nabycia nieruchomości przez sprzedającego (poprzednie transakcje)
 • Weryfikacja umów pośrednictwa
 • Weryfikacja umów dających prawo do korzystania z nabywanej nieruchomości (najem, dzierżawy, dostawy, usługi)
 • Weryfikacja aspektów podatkowych
 • Wywiad branżowy gestorów siec i wnioski o przyłączenie do sieci (prąd, woda i kanalizacja, gaz)
 • Analiza dokumentów planistycznych (studium, opracowania ekofizjograficzne)
 • Analiza objęcia działki mpzp (wypis i wyrys)
 • Analizy urbanistyczne
 • Analizy przyrodnicze
 • Analizy środowiska wodnego
 • Analizy konserwatorskie
 • Analiza ograniczeń ustawy krajobrazowej (reklamy)
 • Sprawdzenie rodzaju i klasy gruntu – wyłączenie z produkcji rolnej 
 • Analizy podziałowe nieruchomości
 • Analiza możliwości odrolnienia gruntu
 • Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych
 • Badania zagęszczenia gruntów – sondowanie CPT, CPTu
 • Analiza zanieczyszczenia gruntu
 • Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • Analiza inwentaryzacyjna zieleni i gospodarka drzewostanem
 • Audyt projektu do PnB i kluczowych parametrów zabudowy
 • Analiza przeznaczenia terenu
 • Analiza wskaźnika intensywności zabudowy budynku
 • Analiza powierzchni zabudowy
 • Analiza wysokości w metrach i w kondygnacjach
 • Analiza nasłonecznienia i zacieniania budynku i budynków sąsiednich
 • Analiza liczby miejsc postojowych a stanowiska postojowe
 • Analiza powierzchni biologicznie czynne
 • Analiza linii wpływających na parametry zabudowy
 • Analiza linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
 • Analiza linii zabudowy nieprzekraczalnych, obowiązujących i linii dla zwyżek, linie zabudowy kondygnacji w podcieniach
 • Analiza linii frontowej działki
 • Analiza linii frontowej budynków sąsiednich.
 • Weryfikacja dostępu do drogi publicznej
 • Analiza linii rozgraniczających dróg, osi dróg i granic pasa drogowego
 • Weryfikacja możliwości budowy budynku w odległości mniejszej od drogi publicznej, niż regulują to przepisy
 • Analiza lokalizacyjna i wysokościowa linii energetycznych
 • Sprawdzenie zgodności architektonicznej budynku z projektem
 • Kontrola dziennika budowy
 • Sprawdzenie legalności nabywanego budynku (samowole budowlane)
 • Sprawdzenie, czy żaden element budynku  nie wystaje poza granice działki
 • Analiza PUM
 • Analiza GLA
 • Kontrola powierzchni sprzedaży budynków handlowych
 • Kontrola powierzchni sprzedaży lokali mieszkaniowych
 • Kontrola samodzielności lokali
 • Kontrola kart lokali
 • Kontrola metryczek lokali
 • Kontrola powierzchni najmu kupowanego budynku biurowego
 • Kontrola powierzchni najmu kupowanego magazyn
 • Kontrola powierzchni najmu kupowanej galerii handlowej
 • Kontrola powierzchni sprzedawanych kamienic na cele najmu.
 • Kontrola rent roll
 • Analiza pionowości i osiadania budynków i budowli
 • Analiza fundamentów i izolacji budynków
 • Analiza termowizyjna nieruchomości
 • Badania aerodynamiczne i CFD – komfort wiatrowy inwestycji
 • Kontrola analiz chłonności działek.
 • Wariantowe warunki zabudowy
 • Przeniesienie decyzji WZ lub PnB, cesja praw i depozyt notarialny
 • Kontrola prawidłowości decyzji administracyjnych.
 • Kontrola modeli 3D i BIM
 • Ubezpieczanie ryzyk due diligence w transakcjach zakupu
 • Podsumowanie korzyści
 • Eksperci vademecum inwestora  

Redaktorzy Naczelni publikacji

Rafał Rychlicki

Monika Hołub

Adrian Hołub

Zasady sprzedaży Publikacji

Klient zamawia próbkę Vademecum poprzez formularz zamówienia;

Na wskazany adres e-mail otrzymuje próbkę Vademecum z opisaną jedną sekcją Vademecum (plik zabezpieczony hasłem, zablokowani przed drukiem i kopiowaniem);

Przez wskazany w formularzu numer telefonu kontaktuje się z Państwem Adrian Hołub, który ustala czy opracowanie jest na pewno Państwu przydatne zawodowo. Klient uzyskuje również wtedy informację o cenie;

Jeśli Klient się decyduje, to wysłana zostaje faktura wystawiona przez GEODETIC, którą Klient opłaca w całości (wysłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć realizację zamówienia);

Publikacja jest przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej (PDF);

Publikacja opatrzona jest indywidualnym kodem QR i znakiem wodnym przypisanym danemu Klientowi. Kod QR umieszczony jest na każdej stronie opracowania;

Geodetic udostępnia plik mailowo wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone przez Klienta (nazwisko, mail). Rozpowszechnianie publikacji innym osobom a w szczególności osobom i podmiotom spoza firmy / organizacji, która zakupiła Produkt jest zabronione i stanowić będzie naruszenie praw autorskich i zawartej umowy;

Plik pdf posiada blokadę przed drukiem;

Plik pdf posiada blokadę kopiowaniem treści;

Otwarcie pliku pdf następuje przez indywidualnie hasło dostępu (hasło ustala Klient).

Nie wiesz jak przeprowadzić due diligence nieruchomości?

Chcesz mieć wszystkie teksty w jednym pliku od ręki?

Za 24h możesz mieć publikację

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i cytowania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu

wtorek, 26 września, 2023
Nie można kopiować treści tej strony.