-5.1 C
Warszawa
czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona głównaboxbox VDDVADEMECUM INWESTORA. Due diligence nieruchomości. 70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości
vademecum
E-BOOK
VADEMECUM INWESTORA
ASPEKT I

Due diligence nieruchomości

ASPEKT II

70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości

vademecum
E-BOOK
VADEMECUM INWESTORA
ASPEKT I

Due diligence nieruchomości

ASPEKT II

70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości

Vademecum Inwestora. Due diligence nieruchomości.

70 elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości.

Cel publikacji

Pierwszym z celów vademecum inwestora jest przedstawienie zagrożeń, jakie mogą wystąpić na różnych etapach procesu inwestycyjnego, co pociąga za sobą straty czasu i pieniędzy. Drugim celem jest wykazanie strat finansowych wynikających z zaniżania parametrów nieruchomości wynikających z pobieżnych i „bezpiecznych” analiz. Często zainwestowanie kilku tysięcy złotych generuje wielomilionowe zyski przyszłej inwestycji, z których właściciele czerpią profity na przestrzeni wielu lat. Vademecum opisuje zasadność realizacji danego elementu, korzyści i zagrożenia płynące z realizacji danego punktu due diligence nieruchomości. Wskazuje też linki do artykułów rozwijających dany element w najdrobniejszym szczególe.

Zakres publikacji

Porusza aspekty KW, EGIB, Dekretu Bieruta, podatków, użytkowanie wieczyste, prawa obciążające nabywaną nieruchomość, prawo do korzystania z nieruchomości przez podmioty trzecie, błędy map zasadniczych, granic nieruchomości (wznowienia, tyczenia, budynki w ostrej granicy), analizy podziałowe nieruchomości, analizy branżowe gestorów sieci, analizy dokumentów planistycznych, analizy urbanistyczne, przyrodnicze, konserwatorskie, krajobrazowe, analizy odrolnienia gruntów, weryfikacja klasyfikacji gleb, analizy wodno-prawne, OOŚ, gruntowe, analizy zanieczyszczenia ziemi, geologiczne, geotechniczne, szczegółowe analizy parametrów zabudowy (każdy omówiony osobno), analizy nadwieszeń budynków, analizy linii wpływających na parametry zabudowy, analizy pionowości i osiadania, termowizyjne, techniczne, aerodynamiczne, analizy chłonności działki, przenoszenie decyzji WZ i PnB, cesje praw i depozyty notarialne, modele 3D, skaning, BIM.

Dla kogo jest publikacja?

Dedykujemy niniejsze vademecum inwestorom nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, którzy kupują nieruchomości niezabudowane i zabudowane oraz zespołom w poszczególnych działach asset-, property-, lease- management, przedstawicielom funduszy inwestycyjnych i właścicielom portfeli nieruchomości. Opracowanie jest przydatne również dla tych, którzy przygotowują inwestycję do sprzedaży. Rzetelnie przygotowane operaty due diligence są cenionym elementem przez międzynarodowe firmy i fundusze inwestujące w nieruchomości.

+60 ekspertów VADEMECUM

Zestawienie 70 elementów due diligence nieruchomości zostało oparte na wieloletnim doświadczeniu Ekspertów, którzy realizują poszczególne zakresy due diligence dla polskich i międzynarodowych firm rynku nieruchomości. Wykonują każdy z opisanych w niniejszym Vademecum Investora zakresów prac. W publikacji partycypują Eksperci wyspecjalizowani w dziedzinach: prawnych, urbanistycznych, planistycznych, geodezyjnych, geologicznych, środowiskowych, w zakresie inwentaryzacji architektonicznych, skaningu i modeli 3D, pomiarów powierzchni do celów najmu, podatku i sprzedaży. Wiedzą dzielą się biegli sądowi w różnych zakresach specjalizacji, architekt z uprawnieniami, geodeci uprawnieni (zakres 1,2 uprawnień), biegły sądowy w zakresie prawnym nieruchomości, biegły rzeczoznawca majątkowy, radcowie prawni i mecenasi, doradca wojewody w zakresie warunków wodno-prawnych, OOŚ, geolog, geotechnik, specjaliści branżowi (konstruktor, branżyści sieci mediów), inwestorzy i inni praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Łącznie w Vademecum partycypuje ponad 60 Ekspertów rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych! Redaktorzy naczelni całej publikacji to Monika Hołub i Adrian Hołub.

Spis publikacji (500 stron A4, czcionka 10, margines pojedynczy)

 • Wstęp
 • Czym jest due diligence nieruchomości?
 • Sprawdzenie spójności danych  w EGIB i KW
 • Analiza aktualności mapy zasadniczej vs. Dane mapy do celów projektowych
 • Sprawdzenie granic działki i atrybutów dokładności położenia punktów granicznych
 • Analiza sporów sądowych i roszczeń dawnych właścicieli (dekret bieruta) 27
 • Sprawdzenie objęcia nieruchomości prawem użytkowania wieczystego (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Weryfikacja obciążenia nieruchomości hipoteką (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Sprawdzenie służebności (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Weryfikacja prawa dożywocia (ograniczone prawo rzeczowe)
 • Weryfikacja prawa pierwokupu
 • Analiza dokumentów będących podstawą nabycia nieruchomości przez sprzedającego (poprzednie transakcje)
 • Weryfikacja umów pośrednictwa
 • Weryfikacja umów dających prawo do korzystania z nabywanej nieruchomości (najem, dzierżawy, dostawy, usługi)
 • Weryfikacja aspektów podatkowych
 • Wywiad branżowy gestorów siec i wnioski o przyłączenie do sieci (prąd, woda i kanalizacja, gaz)
 • Analiza dokumentów planistycznych (studium, opracowania ekofizjograficzne)
 • Analiza objęcia działki mpzp (wypis i wyrys)
 • Analizy urbanistyczne
 • Analizy przyrodnicze
 • Analizy środowiska wodnego
 • Analizy konserwatorskie
 • Analiza ograniczeń ustawy krajobrazowej (reklamy)
 • Sprawdzenie rodzaju i klasy gruntu – wyłączenie z produkcji rolnej 
 • Analizy podziałowe nieruchomości
 • Analiza możliwości odrolnienia gruntu
 • Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych
 • Badania zagęszczenia gruntów – sondowanie CPT, CPTu
 • Analiza zanieczyszczenia gruntu
 • Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)
 • Analiza inwentaryzacyjna zieleni i gospodarka drzewostanem
 • Audyt projektu do PnB i kluczowych parametrów zabudowy
 • Analiza przeznaczenia terenu
 • Analiza wskaźnika intensywności zabudowy budynku
 • Analiza powierzchni zabudowy
 • Analiza wysokości w metrach i w kondygnacjach
 • Analiza nasłonecznienia i zacieniania budynku i budynków sąsiednich
 • Analiza liczby miejsc postojowych a stanowiska postojowe
 • Analiza powierzchni biologicznie czynne
 • Analiza linii wpływających na parametry zabudowy
 • Analiza linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu
 • Analiza linii zabudowy nieprzekraczalnych, obowiązujących i linii dla zwyżek, linie zabudowy kondygnacji w podcieniach
 • Analiza linii frontowej działki
 • Analiza linii frontowej budynków sąsiednich.
 • Weryfikacja dostępu do drogi publicznej
 • Analiza linii rozgraniczających dróg, osi dróg i granic pasa drogowego
 • Weryfikacja możliwości budowy budynku w odległości mniejszej od drogi publicznej, niż regulują to przepisy
 • Analiza lokalizacyjna i wysokościowa linii energetycznych
 • Sprawdzenie zgodności architektonicznej budynku z projektem
 • Kontrola dziennika budowy
 • Sprawdzenie legalności nabywanego budynku (samowole budowlane)
 • Sprawdzenie, czy żaden element budynku  nie wystaje poza granice działki
 • Analiza PUM
 • Analiza GLA
 • Kontrola powierzchni sprzedaży budynków handlowych
 • Kontrola powierzchni sprzedaży lokali mieszkaniowych
 • Kontrola samodzielności lokali
 • Kontrola kart lokali
 • Kontrola metryczek lokali
 • Kontrola powierzchni najmu kupowanego budynku biurowego
 • Kontrola powierzchni najmu kupowanego magazyn
 • Kontrola powierzchni najmu kupowanej galerii handlowej
 • Kontrola powierzchni sprzedawanych kamienic na cele najmu.
 • Kontrola rent roll
 • Analiza pionowości i osiadania budynków i budowli
 • Analiza fundamentów i izolacji budynków
 • Analiza termowizyjna nieruchomości
 • Badania aerodynamiczne i CFD – komfort wiatrowy inwestycji
 • Kontrola analiz chłonności działek.
 • Wariantowe warunki zabudowy
 • Przeniesienie decyzji WZ lub PnB, cesja praw i depozyt notarialny
 • Kontrola prawidłowości decyzji administracyjnych.
 • Kontrola modeli 3D i BIM
 • Ubezpieczanie ryzyk due diligence w transakcjach zakupu
 • Podsumowanie korzyści
 • Eksperci vademecum inwestora  

Redaktorzy Naczelni publikacji

Monika Hołub

Adrian Hołub

Zasady sprzedaży Publikacji

Klient zamawia próbkę Vademecum poprzez formularz zamówienia;

Na wskazany adres e-mail otrzymuje próbkę Vademecum z opisaną jedną sekcją Vademecum (plik zabezpieczony hasłem, zablokowani przed drukiem i kopiowaniem);

Przez wskazany w formularzu numer telefonu kontaktuje się z Państwem Adrian Hołub, który ustala czy opracowanie jest na pewno Państwu przydatne zawodowo. Klient uzyskuje również wtedy informację o cenie;

Jeśli Klient się decyduje, to wysłana zostaje faktura wystawiona przez GEODETIC, którą Klient opłaca w całości (wysłanie potwierdzenia przelewu może przyspieszyć realizację zamówienia);

Publikacja jest przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej (PDF);

Publikacja opatrzona jest indywidualnym kodem QR i znakiem wodnym przypisanym danemu Klientowi. Kod QR umieszczony jest na każdej stronie opracowania;

Geodetic udostępnia plik mailowo wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone przez Klienta (nazwisko, mail). Rozpowszechnianie publikacji innym osobom a w szczególności osobom i podmiotom spoza firmy / organizacji, która zakupiła Produkt jest zabronione i stanowić będzie naruszenie praw autorskich i zawartej umowy;

Plik pdf posiada blokadę przed drukiem;

Plik pdf posiada blokadę kopiowaniem treści;

Otwarcie pliku pdf następuje przez indywidualnie hasło dostępu (hasło ustala Klient).

Nie wiesz jak przeprowadzić due diligence nieruchomości?

Chcesz mieć wszystkie teksty w jednym pliku od ręki?

Za 24h możesz mieć publikację

Niniejsza publikacja jest chroniona prawem autorskim. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, drukowania i cytowania w jakiejkolwiek formie bez zgody autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu

czwartek, 25 kwietnia, 2024

Nie można kopiować treści tej strony.