-5.1 C
Warszawa
niedziela, 11 kwietnia, 2021

Decyzja o warunkach zabudowy, jako informacja publiczna

Strona główna Procesy budowlane Warunki Zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy, jako informacja publiczna

Decyzja o warunkach zabudowy, jako informacja publiczna

Realizując inwestycję w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy można ubiegać się o dostęp do innych decyzji wydanych dla działek sąsiednich. Sama treść decyzji jest przedmiotem zainteresowania nie tylko stron postępowania. Czy decyzja o warunkach zabudowy jest informacją publiczną? Czy w tym trybie można zyskać dostęp do map podziałowych, map z projektami nowych budynków? Czy każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej? Czy osoba zainteresowana musi wykazać interes prawny lub faktyczny? Co w tej kwestii stanowi orzecznictwo sądowe?

Dostęp osób trzecich do decyzji o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy to dokument, który znacząco wpływa na krajobraz. Budowa w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy może dotyczyć zarówno inwestycji mieszkaniowych jak i komercyjnych. Obecnie wiele rad gmin bardzo oszczędnie podejmuje decyzje co do rozpoczęcia procedury planistycznej, która kończy się uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. W wypadku braku planu, inwestor realizuje inwestycję właśnie w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy. Najczęściej stroną postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy są właściciele (użytkownicy wieczyści lub zarządcy) nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomością, na której planowana jest inwestycja. W takim wypadku strona ma dostęp do akt sprawy, a organ doręcza jej decyzję w przedmiocie warunków zabudowy. Jednakże w związku z faktem, że każda decyzja o warunkach zabudowy wpływa na późniejszy ład przestrzenny, sama treść decyzji jest przedmiotem zainteresowania nie tylko stron postępowania. Stanowisko w kwestii dostępu osób trzecich do decyzji o warunkach zabudowy wypracowało orzecznictwo.

Decyzja o warunkach zabudowy, jako informacja publiczna

Podmioty, które są zainteresowane treścią decyzji o warunkach zabudowy, mogą podjąć działania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta stanowi, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych właśnie w tym akcie prawnym. Zgodnie zaś z niniejszą ustawą każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby korzystającej z tego prawa nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Katalog form, w których można udostępnić informację publiczną, o którą wnosimy jest otwarty. Potencjalny zainteresowany może się więc zwrócić do organu wydającego decyzję (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) zarówno w formie pisemnej jak i za pomocą poczty elektronicznej i w takiej samej formie może otrzymać informację zwrotną. Decyzja o warunkach zabudowy jest bowiem traktowana jako dokument urzędowy w rozumieniu art. 6 ust. 2 w/w ustawy, który podlega udostępnieniu.

Stanowisko wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jak już wskazałam, samo zagadnienie czy decyzja o warunkach zabudowy jest informacją publiczną, było wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć wojewódzkich sądów administracyjnych. Co więcej, należy wskazać, że każda decyzja administracyjna stanowi informację publiczną, a do takich właśnie zalicza się decyzja o warunkach zabudowy.  W wyroku z dnia 25 maja 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OSK 1/20) wskazał, że decyzja administracyjna, której domagał się wnioskodawca (były to decyzje dotyczące podziału działek ewidencyjnych) jest niewątpliwie dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, a decyzja taka traci charakter indywidualny poprzez usunięcie z niej danych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych, zatem należy zadbać o anonimizację przed samym jej udostępnieniem.

Ponad rok temu zaś, na wokandzie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie pojawiła się sprawa (wyrok z dnia 17 stycznia 2020 r., sygn. akt: II SAB/Wa 702/19), w której zażądano dostępu do mapy przedstawiającej obrys budynku, mającego powstać na wskazanych działkach. WSA w Warszawie wskazał, że „żądana przez skarżącego kopia mapy geodezyjnej z naniesionym obrysem budynku stanowi w okolicznościach niniejszej sprawy informację publiczną. Jest ona bowiem dokumentem wykorzystywanym w procedurze wydania wnioskowanej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sama zaś decyzja o warunkach zabudowy jest instrumentem prawnym służącym określeniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu nieobjętego ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Dalej podkreślono, że wprawdzie wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z mapą stanowiącą załącznik do tego wniosku pochodzi od osoby prywatnej – inwestora, jednakże inwestycja, której dotyczy wniosek, jest częściowo zlokalizowana na działkach wchodzących w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu i jest jedną z form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, co jest podstawą do uznania, że sprawa dotyczy kwestii o charakterze publicznym. W wyroku tym podkreślono też, iż całość akt sprawy nie stanowi jednak jednolitego dokumentu urzędowego podlegającego udostępnieniu, jednakże poszczególne dokumenty znajdujące się w aktach sprawy mogą dotyczyć sfery publicznej i jako takie mają walor informacji publicznej.

Kolejna sprawa dotyczyła wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawartej w prowadzonym przez burmistrza rejestrze decyzji o warunkach zabudowy wydanych we wskazanym we wniosku okresie poprzez wykonanie kopii tego rejestru. W odpowiedzi na wniosek burmistrz wydał decyzję częściowo odmowną w zakresie udostępnienia danych, w części dotyczącej udostępnienia informacji o oznaczeniu nieruchomości objętych decyzjami o warunkach zabudowy, powołując się na ochronę prywatności właścicieli działek, która mogłaby zostać naruszona z uwagi na fakt, iż za pomocą numerów działek można ustalić dane właścicieli. Ostatecznie sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn.akt: II SA/Kr 1464/16, wyrok z 7 lutego 2017 r.), który podkreślił, że oznaczenie nieruchomości objętych decyzjami o warunkach zabudowy przez wskazanie ich numeru ewidencyjnego i położenia nie stanowi informacji, która umożliwia choćby pośrednio zidentyfikowanie osoby fizycznej, a zatem nie ma charakteru informacji o danych osobowych w stosunku, do których prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu. Numer ewidencyjny nieruchomości nie pozwala bowiem na ustalenie danych osobowych jej właściciela. Po skardze kasacyjnej złożonej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który oddalił skargę kasacyjną. Reasumując, sama decyzja o warunkach zabudowy oraz poszczególne dokumenty z akt sprawy, stanowią informację publiczną i udostępnienia jej może domagać się każdy podmiot bez potrzeby wykazywania interesu prawnego oraz faktycznego. Ochrona danych osobowych wymaga zaś, aby dokument został poddany anonimizacji.

Autorka

Lidia Blaszka, Radca prawny z kancelarii BLSlegal, specjalistka prawa nieruchomości

Specjalistka prawa nieruchomości. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży nieruchomości, w tym rynku deweloperskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości oraz procesu budowlanego. Wspiera klientów przy pozyskiwaniu kapitału oraz negocjacjach biznesowych. Współpracuje z podmiotami  polskimi oraz zagranicznymi. 

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa

Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa Zagadnienie 24 z 40

Podział nieruchomości zabytkowej. Jak się przygotować do procedury i gdzie szukać informacji o zabytkach?

Podział nieruchomości zabytkowej. Jak się przygotować do procedury i gdzie szukać informacji o zabytkach?

Brak zgody wszystkich współwłaścicieli na podział nieruchomości

Brak zgody wszystkich współwłaścicieli na podział nieruchomości Szanse na przeprowadzenie procedury w trybie administracyjnym lub sądowym

Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze

Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze Zagadnienie 21 z...
SPONSOROWANE

PROCESY BUDOWLANE

Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa

Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa Zagadnienie 24 z 40

Podział nieruchomości zabytkowej. Jak się przygotować do procedury i gdzie szukać informacji o zabytkach?

Podział nieruchomości zabytkowej. Jak się przygotować do procedury i gdzie szukać informacji o zabytkach?

Brak zgody wszystkich współwłaścicieli na podział nieruchomości

Brak zgody wszystkich współwłaścicieli na podział nieruchomości Szanse na przeprowadzenie procedury w trybie administracyjnym lub sądowym

Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze

Wydzielenie działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze Zagadnienie 21 z...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE
Nie można kopiować treści tej strony.