-5.1 C
Warszawa
wtorek, 26 września, 2023

Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

Strona główna Procesy budowlane due diligence Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Magdalena Sobolewska, Radca prawny, Kancelaria Prawna HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Księga wieczysta jest dokumentem jawnym, co oznacza, że każdy zainteresowany ma do niej prawo wglądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych zostało znacznie ułatwione od czasu wprowadzenia elektronicznych wersji ksiąg wieczystych możliwych do wyszukania za pośrednictwem przeglądarki Ministerstwa Sprawiedliwości (czytaj tutaj >>). Z uwagi na ww. powszechną dostępność do treści ksiąg wieczystych, zasadą jest, iż nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Co więcej, przepisy prawa ustanowiły dwa domniemania, zgodnie z którymi: (1) domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym oraz (2) domniemywa się, że prawo wykreślone nie istnieje.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy odkryjemy błędy w treści księgi wieczystej nieruchomości nas dotyczącej?

Do bieżącego usuwania niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym służy postępowanie wieczystoksięgowe. Jest ono postępowaniem uproszczonym i przyspieszonym, jednak wpis potrzebny do usunięcia niezgodności zostanie dokonany tylko wówczas, gdy dana niezgodność będzie wykazana orzeczeniem sądu lub innymi odpowiednimi dokumentami.

Zdarza się jednak, że wnioskodawca nie dysponuje dokumentem umożliwiającym dokonanie wpisu w postępowaniu wieczystoksięgowym. W takiej sytuacji, aby umożliwić korektę treści księgi wieczystej, należy wystąpić z pozwem do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości z roszczeniem o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Pozew taki może złożyć tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej. Należy wskazać, że ciężar dowodu istnienia niezgodności między stanem jawnym z księgi wieczystej a stanem materialnoprawnym obciąża powoda, który w toku kontradyktoryjnego procesu, może wnioskować o przeprowadzenie wszelkich dopuszczalnych w postępowaniu cywilnym dowodów (bez ograniczeń przewidzianych dla postępowania wieczystoksięgowego).

Jeśli chodzi o koszty postępowania związane z wniesieniem ww. pozwu, to ich wysokość zależy obecnie od wskazanej w pozwie wartości przedmiotu sporu. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 40.000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 2.000 zł, a w sprawach o mniejszej wartości pobiera się opłatę stosunkową (wynosząca 5% wskazanej wartości przedmiotu sporu).

Co istotne, omawiane powództwo nie może ograniczać się do żądania wykreślenia z księgi wieczystej wpisu wprowadzającego niezgodność ze stanem rzeczywistym bez jednoczesnego wskazania wpisu zgodnego z tym stanem. W treści pozwu należy więc zamieścić (w zależności od konkretnej sprawy) wniosek o:

1) wykreślenie błędnego wpisu i wpisania go prawidłowo – np. wykreślenie osoby niesłusznie wpisanej jako właściciel nieruchomości i wpisanie właściciela,

2) wykreślenie wpisu – np. hipoteki, która wygasła,

3) sprostowanie wpisu – np. sprostowanie treści ustanowionej na nieruchomości służebności, lub

4) przywrócenie wykreślonego wpisu – np. hipoteki wykreślonej bez podstawy prawnej.

Roszczenie o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nie ulega przedawnieniu, dlatego z omawianym powództwem możemy wystąpić w każdym czasie. Po uzyskaniu zaś pożądanego wyroku, należy wystąpić jeszcze do sądu wieczystoksięgowego o dokonanie stosownych zmian w księdze wieczystej nieruchomości.

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ROCZNIK INVESTOR REE 2023

ROCZNIK INVESTOR REE 2023

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...

Odwrócony proces deweloperski. Co musi wiedzieć potencjalny inwestor?

Odwrócony proces deweloperski Co musi wiedzieć potencjalny inwestor? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Sprawdzenie działki przed zakupem. Dane ewidencyjne

Poszukując nieruchomości na cele inwestycyjne lub własne cele budowlane musimy skontrolować podstawowe parametry przedmiotowej nieruchomości. Celowo napisałem,...

Zabytki na sprzedaż. Co musi wiedzieć inwestor przed zakupem nieruchomości zabytkowej?

Zabytki na sprzedaż Co musi wiedzieć inwestor przed zakupem nieruchomości zabytkowej? Radosław Nawara, Niezależny Konserwator...

Obrót lokalami w zabytkowych budynkach. Samodzielności lokali, prawo pierwokupu i inne zagadnienia

Wiele zabytkowych budynków to kamienice sprzedawane lub wynajmowane na cele mieszkaniowe, biurowe czy handlowe. Obrotowi mogą podlegać...

ROCZNIK INVESTOR REE 2022

AKADEMIA INWESTORA
AKADEMIA INWESTORA

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...

Odwrócony proces deweloperski. Co musi wiedzieć potencjalny inwestor?

Odwrócony proces deweloperski Co musi wiedzieć potencjalny inwestor? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Sprawdzenie działki przed zakupem. Dane ewidencyjne

Poszukując nieruchomości na cele inwestycyjne lub własne cele budowlane musimy skontrolować podstawowe parametry przedmiotowej nieruchomości. Celowo napisałem,...

Zabytki na sprzedaż. Co musi wiedzieć inwestor przed zakupem nieruchomości zabytkowej?

Zabytki na sprzedaż Co musi wiedzieć inwestor przed zakupem nieruchomości zabytkowej? Radosław Nawara, Niezależny Konserwator...
SPONSOROWANE

PROCESY BUDOWLANE

Hamuje już nie tylko budownictwo mieszkaniowe. Od czasu przystąpienia Polski do UE nie było jeszcze tak źle

Potężny spadek pozwoleń na budowę dotknął już nie tylko budownictwo mieszkaniowe. Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB), do których dotarli eksperci...

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...

Kredytowanie nieruchomości zabytkowych. BGK odkrywa drugą młodość zabytków

Kredytowanie nieruchomości zabytkowych BGK odkrywa drugą młodość zabytków Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate...

Odwrócony proces deweloperski. Co musi wiedzieć potencjalny inwestor?

Odwrócony proces deweloperski Co musi wiedzieć potencjalny inwestor? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE
Nie można kopiować treści tej strony.