-5.1 C
Warszawa
wtorek, 26 września, 2023

Świadectwa charakterystyki energetycznej. Co się zmieni od 28 kwietnia 2023 r.

Strona główna Procesy budowlane due diligence Świadectwa charakterystyki energetycznej. Co się zmieni od 28 kwietnia 2023 r.

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

28 kwietnia 2023 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące zasad sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.Obowiązek sporządzania świadectwa obciąża właścicieli i zarządców nieruchomości, także w związku z zawieraniem umów najmu. W odpowiedzi na pytania, które trafiają do kancelarii Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik sp. j. związane z powyższymi zmianami przygotowaliśmy niniejszy dokument, w którym odpowiadamy na najczęściej pojawiające się wątpliwości. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, w szczególności właścicieli i zarządców nieruchomości, które są zbywane lub wynajmowane.

Magdalena Wojnarowska, Radca Prawny, Partner w kancelarii Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku. Dokument taki zawiera dane identyfikacyjne budynku lub jego części, charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku oraz zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Żaneta Ścigała, Partner Radca prawny w kancelarii Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik

Czy dla każdego istniejącego budynku lub części budynku należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Nie. Nie przewidziano obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków lub ich części (np. lokali mieszkalnych lub użytkowych). Konieczność taka powstaje dopiero, gdy budynek lub jego część będzie przedmiotem umowy sprzedaży bądź umowy najmu. Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Co z nowymi budynkami?

W przypadku nowo wybudowanych budynków od dnia 28 kwietnia 2023 r. przywrócono obowiązek inwestora do dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Kto zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku?

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku.

Kiedy i komu właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przedstawiać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Przepisy wymagają przedstawienia świadectwa nabywcom i najemcom budynków lub lokali odpowiednio: przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności nieruchomości (analogicznie w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu); przy zawarciu umowy najmu.

Czy obowiązek przekazania świadectwa obowiązuje również wydzierżawiającego względem dzierżawcy?

Przepisy w nowym brzmieniu nie wskazują dzierżawy w zakresie powyższego obowiązku przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Można by rozważyć, czy nie znajdzie zastosowania art. 694 Kodeksu cywilnego nakazujący stosować przepisy o najmie odpowiednio do dzierżawy. Usankcjonowanie grzywną niespełnienia obowiązku przekazania świadectwa skłania do stwierdzenia, że ww. przepisy nie znajdują zastosowania względem dzierżawy.

A co z podnajmem?

Obowiązek przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy najemcy niebędącego właścicielem lub zarządcą budynku. Przepisy wskazują wąskie grono podmiotów, na których ciąży ten obowiązek i nie ma w nim wymienionego najemcy zawierającego umowę podnajmu. Wykładając literalnie przepisy, nie ma zatem podstaw do rozszerzenia ww. obowiązku na podnajem (chyba że podnajmującym dalej najemcą będzie np. zarządca budynku, czego ustawa nie wyklucza).

Czy świadectwo należy sporządzić dla całego budynku czy dla lokalu?

Świadectwo należy sporządzić dla budynku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie budynek. Natomiast w sytuacji, gdy przedmiotem umowy sprzedaży lub najmu będzie lokal, świadectwo musi być sporządzone dla lokalu.

Jaką formę powinno mieć świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej ma formę dokumentu papierowego, opatrzonego numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. Od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo będzie można otrzymać także w formie elektronicznej (opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej). Świadectwa charakterystyki energetycznej powinny zostać przekazane odpowiednio nabywcy albo najemcy w formie:

 • oryginału świadectwa charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności
 • kopii świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruku świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Czy jeżeli umowa najmu została zawarta przed dniem 28 kwietnia 2023 r. wynajmujący musi sporządzić i przedstawić najemcy świadectwo?

Obowiązek przekazania świadectwa przy zawarciu umowy sprzedaży lub najmu obowiązuje w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków od 2015 r., wcześniej (od 2009 r.) obowiązek ten funkcjonował w ustawie Prawo budowlane. Jeśli natomiast nie wykonano tego obowiązku, a nabywca albo najemca nie wezwał zbywcy lub wynajmującego do wywiązania się z tego obowiązku, to czynność tę można odłożyć w czasie i świadectwo przekazać dopiero przy zawarciu kolejnej umowy sprzedaży lub najmu.

Czy konieczne jest podawanie informacji ze świadectwa charakterystyki w ogłoszeniu lub reklamie zbycia lokalu lub jego najmu?

W przypadku gdy świadectwo charakterystyki energetycznej jest sporządzone, to w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących sprzedaży lub najmu budynku lub jego części należy podawać wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową. Od dnia 28 kwietnia 2023 r. należy natomiast podawać:

 • wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, nieodnawialną energię pierwotną,
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,
 • jednostkową wielkość emisji CO2.

Czy nabywca albo najemca może zrzec się w umowie prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Nie. Możliwość zrzeczenia się prawa do otrzymania świadectwa charakterystyki energetycznej została wyłączona przez nowelizację. Niezależnie zatem od tego, czy nabywca lub najemca będą zainteresowani poznaniem charakterystyki energetycznej obiektu, obowiązkowe będzie sporządzenie dokumentu oraz jego przekazanie podczas zawierania umowy.

Jakie konsekwencje za brak przekazania świadectwa?

Nowe przepisy zastrzegają karę grzywny za brak przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Taki czyn będzie stanowił wykroczenie, a sprawa będzie rozpoznawana na podstawie przepisów kodeksu o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, co oznacza, że grzywna może wynieść nawet 5 000,00 PLN (średnie kwoty grzywien będą zapewne kształtowane przez orzecznictwo, które powstanie na gruncie znowelizowanych przepisów). Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym. W przypadku braku jego przekazania notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Na kogo może zostać nałożona grzywna?

Karze grzywny podlega m.in.:

 • właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, jeśli nie wykonuje obowiązku przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiednio nabywcy albo najemcy,

a także

 • kto nie wykonuje obowiązku przekazania świadectwo charakterystyki energetycznej odpowiednio nabywcy albo najemcy, działając w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Czy są kategorie budynków zwolnione z obowiązku sporządzania świadectw?

Tak. Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są m.in. budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
 • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje
 • zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia

wbudowanego,

 • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Kto może sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej uprawniona jest osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz osób uprawnionych do ich sporządzania będą zamieszczane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków, dostępnym TUTAJ.

Przez jaki okres świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne?

Świadectwo będzie ważne przez okres 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci swoją ważność przed upływem tego terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych ulegnie zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku). Świadectwa przekazane przed dniem 28 kwietnia 2023 r. zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

Czy istnieje obowiązek umieszczania kopii świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku w widocznym miejscu?

Istnieje taki obowiązek, ale dotyczy on tylko budynków:

 • powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m, w którym są świadczone usługi dla ludności (galerie handlowe, dworce etc.), w przypadku kiedy świadectwo jest już sporządzone;
 • których powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m , i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

Czy można wprowadzić jednakowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla grupy lokali?

Uprawnienie takie dla grupy lokali wprowadzone zostało jedynie dla lokali mieszkalnych. Po spełnieniu określonych warunków (m. in. jednakowa powierzchnia użytkowa, jednakowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne) możliwe jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla grupy tych lokali, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie tych lokali.

Czemu służą zmiany przepisów?

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Informacje zawarte w świadectwie obrazują orientacyjne koszty utrzymania budynku (lub jego części), związane z zapotrzebowaniem na energię. Pozwala to określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym oszacować przybliżone koszty eksploatacji lokalu lub budynku przez jego nabywcę lub najemcę.

Czy zbywca lub wynajmujący nieruchomość może ponosić odpowiedzialność?

Pojawiają się również liczne pytania o odpowiedzialność zbywcy lub wynajmującego w przypadku, kiedy orientacyjne koszty utrzymania budynku (lub jego części), związane z zapotrzebowaniem na energię ustalone na podstawie treści świadectwa charakterystyki energetycznej okażą się nieprawdziwe.

 • Czy można zakwalifikować taką okoliczność jako wadę lokalu, uprawniającą nabywcę lub najemcę do skorzystania z uprawnień z rękojmi?
 • Czy przykładowo najemca może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu w związku ze znacznie większym zapotrzebowaniem na energię niż deklarowana przez wynajmującego?
 • Czy potencjalne roszczenia będą mogły być kierowane wyłącznie do osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, które je sporządziły czy do zbywców i wynajmujących, którzy świadectwa te przedstawiali i powoływali się na wskazane w nich dane w ogłoszeniach i reklamach nieruchomości?

W naszej ocenie odpowiedzi na powyższe pytania zależeć będą zawsze od konkretnego stanu faktycznego, a przede wszystkim treści oświadczeń stron zawartych w umowach. Wobec powyższego, warto już na etapie negocjacji i zawarcia umowy, kwestie mogących się pojawić potencjalnych roszczeń ze strony nabywców i najemców, uwzględnić i odpowiednio je zabezpieczyć. Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz skonsultować konkretną sytuację, skontaktuj się z naszymi ekspertami.

___

Niniejszy materiał został przygotowany przez zespół kancelarii Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik sp. j. Celem publikacji jest przybliżenie tematyki świadectw charakterystyki energetycznej, z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od dnia 28 kwietnia 2023 r. W publikacji Legal Hub Wojnarowska Ścigała Irlik sp.j. nie opisuje całościowo stanu prawnego, ani faktycznego związanego z prezentowaną tematyką, nie świadczy pomocy prawnej i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. W celu uzyskania wyczerpujących informacji lub porady prawnej, prosimy o kontakt z prawnikiem.

© Wszelkie prawa zastrzeżone

proptech

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Termomodernizacja zabytkowych budynków

Renowacja tynków wewnętrznych i zewnętrznych Termomodernizacja zabytkowych budynków Radosław Nawara, Niezależny Konserwator Zabytków, Architekt, Doradca,...

Przemiany hotelarstwa: Infrastruktura modułowa jako nowatorska wizja inwestycji

Sektor turystyczny i hotelarski powoli odzyskuje blask po okresie stagnacji, rozpoczętej jeszcze w pandemii. Ten proces zobowiązuje przedstawicieli branży do podejmowania kreatywnych...

Ocieplenie fasady wentylowanej szkieletowej. Jak zapobiec typowym problemom?

Fasada wentylowana, jako sposób wykonania ściany zewnętrznej budynku, znajduje szerokie zastosowanie zarówno w budownictwie typowo komercyjnym, jak i mieszkaniowym. W tym drugim...

Pompa ciepła w pakiecie monoblok – wysoka efektywność i najniższe koszty ogrzewania dla każdego typu budownictwa  

Pompa ciepła to nowoczesny i ekologiczny sposób ogrzewania domów. Ale nie tylko. Urządzenie to może być montowane w ramach pakietów monoblok, na...
SPONSOROWANE

bim

BIM w Polsce – Twoja opinia jest ważna

BIM w Polsce – Twoja opinia jest ważna Autodesk zaprasza do udziału w badaniu. Ankieta na stronie https://s.onfly.pl/lendi_CAWI/

Nowoczesne technologie w rękach projektantów

Firma Tétris, lider rynku fit-out w Polsce wykorzystuje najnowsze technologie w projektowaniu wnętrz, usprawniając procesy. Przygotowanie projektu aranżacji biura...

Autodesk BIM DAYS 2022 | Cyfrowy Ekosystem za nami

Autodesk BIM DAYS 2022 | Cyfrowy Ekosystem za nami Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Jakich kompetencji poszukuje współczesne budownictwo?

Jakich kompetencji poszukuje współczesne budownictwo? Potrzeby rynku a proces budowlany Artykuł publikowany w Roczniku...

przemysł 4.0

Siedem technologii i trendów, które zmieniają magazyny

Boom na magazyny trwa w najlepsze. W 2020 roku popyt na powierzchnie magazynowe sięgnął rekordowego poziomu 4,8 mln mkw. Eksperci spodziewają się...

Milestone: miasta wydadzą miliardy na inteligentny monitoring wizyjny w transporcie publicznym

Milestone: miasta wydadzą miliardy na inteligentny monitoring wizyjny w transporcie publicznym Bezpieczny transport publiczny napędzi rozwój smart city

Autorski sposób na dziesięciokrotne zwiększenie powierzchni magazynowej w dwa lata. Case study Ekol Logistics

Autorski sposób na dziesięciokrotne zwiększenie powierzchni magazynowej w dwa lata. Case study Ekol Logistics Praca konsultantów to nie tylko...

Biznesowa strategia cyfryzacji w budownictwie

Era Construction 4.0  Artykuł opublikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2019
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
Nie można kopiować treści tej strony.