-5.1 C
Warszawa
czwartek, 1 grudnia, 2022

Targi Nieruchomości & Budowa Domu 15-16 X 2022 Warszawa

Strona główna Wydarzenia Patronaty Targi Nieruchomości & Budowa Domu 15-16 X 2022 Warszawa

INVESTOR REE, jako partner medialny zaprasza na Targi Nieruchomości & Budowa Domu, które odbędą się w Warszawie już 15-16 X 2022 roku! Udział w targach jest BEZPŁATNY! Południowe Targi Nieruchomości to cykliczna impreza organizowana 2 razy do roku na Arenie Ursynów. To także pierw­sza impreza tar­gowa na Mazow­szu, która sku­pia wyłącz­nie inwe­sty­cje budow­lane z połu­dnio­wego pasma War­szawy oraz sąsiednich miejscowości jak Piaseczno, Pruszków, Józefosław i okolice.

Dla kogo?

Impreza adre­so­wana jest do wszyst­kich, któ­rzy chcie­liby zamiesz­kać w połu­dnio­wej czę­ści War­szawy lub jej oko­li­cach. Główną ideą, która przy­świeca orga­ni­za­to­rom jest poka­za­nie korzy­ści wyni­ka­ją­cych z miesz­ka­nia w tym rejo­nie. Kame­ralna atmos­fera, atrak­cyjne ceny nie­ru­cho­mo­ści, edu­ka­cja na wyso­kim pozio­mie, dosko­nała i stale popra­wia­jąca się komu­ni­ka­cja ze sto­licą to tylko nie­które powody, dla któ­rych wiele osób decy­duje się tu kupić nieruchomość.

Targi to dosko­nała oka­zja pozna­nia szerokiej oferty tej loka­li­za­cji. Dodat­kowo niektórzy z naszych Wystaw­ców w tych dniach otwierają swoje biura sprze­daży i inwe­sty­cje, dzięki czemu istnieje możliwość obejrzenia i zarezerwowania wyma­rzonego “M”.

Przedmiot targów

Na tar­gach pre­zen­tu­jemy zarówno inwe­sty­cje rynku pier­wot­nego, jak i wtór­nego. Do targowej praktyki należy przygotowywanie przez niektórych wystawców pro­mo­cyjnych ofert, obo­wią­zu­jących pod­czas trwa­nia imprezy. Zwie­dza­jący, poza poznaniem tego co proponują deweloperzy, będą mieli możliwość zapoznania się ofertami firm budujących domy, sprzedających wypo­sa­że­nie wnętrz, czy działających na rynku finansowym.

Dlaczego warto nas odwiedzić?

Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia, firma Expo Pro­perty stwo­rzyła miej­sce spotkań osób kupu­ją­cych i wykań­cza­ją­cych swoje nowe M z deweloperami, firmami budującymi domy i sprzedawcami wyposażenia i materiałów!

Na tar­gach deweloperzy oferują mieszkania lub domy w niższych promocyjnych cenach. Podobnie zdarza się, że banki oferują korzystniejsze warunki kredytowania, a sprzedawcy wyposażenia pro­mo­cje dla Osób odwiedzających targi.

Targi Nieruchomości & Budowa Domu to miejsce, gdzie łatwo można porównać oferty dostępnych produktów i dokonać lepszego wyboru.

Zakres tematyczny

  • prze­gląd rynku dewe­lo­per­skiego (rynku pierwotnego)
  • prze­gląd rynku wtór­nego (miesz­ka­nia, działki budow­lane, rekre­acyjne, inwestycyjne)
  • budowa domu od A-Z (firmy od kom­plek­so­wej budowy domu)
  • domy drewniane, modułowe, z kermazytu
  • instalacje, pompy ciepła, kominki
  • fotowoltaika
  • odna­wialne źró­dła energii
  • pro­jekty domów
  • porady (prawne, architektów)
  • warsztaty

WSTĘP NA TARGI:

Cena biletu: WSTĘP BEZPŁATNY

Data: 15-16 października 2022r.
Miej­sce: Arena Ursynów
Adres: War­szawa, ul. Pilec­kiego 122  (Zobacz jak dojechać)

Godziny otwar­cia:
Sobota: 10.00 — 16.00
Nie­dziela: 10.00 — 16.00


SPONSOROWANE

Patronaty

Autodesk BIM DAYS 2022 | Cyfrowy Ekosystem za nami

Za nami ósma już edycja BIM DAYS, w tym roku pod hasłem Cyfrowy Ekosystem. W konferencji, w trybie stacjonarnym i online, wzięło udział...

Smart oszczędności i smart inwestycje. Strategie dla miast i regionów podczas XV Smart City Forum

22-23 listopada 2022 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędzie się XV Smart City Forum, wydarzenie zrzeszające włodarzy miast, specjalistów administracji samorządowej...

Katowicki rynek mieszkaniowy – czas na dyskusję!

Już we wtorek, 15 listopada br. odbędzie się największa regionalna konferencja – „Warto zamieszkać w Katowicach!” – dedykowana inwestorom i deweloperom, realizującym...

Time to (Re)think! Za nami 12. PLGBC Green Building Summit

Podczas 12. edycji PLGBC Green Building Summit pod hasłem Time to (Re)think rozmawiano o najważniejszych kwestiach związanych z...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE
czwartek, 1 grudnia, 2022
Nie można kopiować treści tej strony.