-5.1 C
Warszawa
piątek, 3 lutego, 2023

Rekultywacja terenów pod inwestycję. Drony i skanery wsparciem procesów

Strona główna Ochrona środowiska Rekultywacja terenów pod inwestycję. Drony i skanery wsparciem procesów

To Cię zainteresuje

To Cię zainteresuje

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 [6/2022]

Coraz więcej inwestorów realizuje inwestycje na terenach, które wymagają rekultywacji. Wymaga to dodatkowego czasu, finansów i pracy. Dobrze, żeby inwestor wiedział o konieczności przeprowadzania rekultywacji jeszcze przed zakupem działki. Znamy, jednak takich inwestorów, którzy zakupili grunty nie sprawdzając tego aspektu. Po fakcie okazało się, że w bonusie dostali kilkaset wywrotek nielegalnie nawiezionego gruntu i wymagana będzie rekultywacja blisko 3-hektarowego terenu. W całym procesie rekultywacji terenów, kluczowym zagadnieniem jest optymalizacja działań inwestycyjnych. Dotyczy to nie tylko tej branży, ale praktycznie każdej innej, niezależnie od wielkości inwestycji. Dążenie do optymalizacji oraz automatyzacji jest kluczowe i przekłada się bezpośrednio na zaoszczędzone pieniądze. Szybkie zebranie informacji w postaci dokładnych modeli 3D terenu odzwierciedlających rzeczywisty stan terenu mogą być wykorzystywane dla potrzeb dokumentacji, planowania oraz wizualizacji, a patrząc na cały proces globalnie- do oceny stanu i postępów realizacji prac. Czym jest rekultywacja? Jakie technologie są doskonałym wsparciem dla rekultywacji terenów?

Sprawdź zanieczyszczenie gruntów na etapie due diligence  

Monika Hołub, GEODETIC CEO, Editor in Chief of INVESTOR Real Estate Expert

Due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych i nowoczesnych metod analitycznych stosowanych przy zakupie nieruchomości. Analiza gruntu pod kątem zanieczyszczenia również powinna podlegać sprawdzeniu.Jest niezbędna do zabezpieczenia inwestora przed sytuacją, kiedy to planowana inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana bez przeprowadzenia dodatkowych działań, np. rekultywacji, czy remediacji). To wpływa znacząco na koszty i niekiedy uniemożliwia pewne działania. Zagrożenie nie zawsze musi prowadzić do rezygnacji z zakupu nieruchomości – kupujący może, bowiem negocjować cenę. Podam przykład, który dotyczy zrekultywowanego wyrobiska po starych gliniankach. Teren został zasypany, a następnie przez gminę podzielony ulicami i przygotowany pod budownictwo jednorodzinne. Pod powierzchnią terenu jest 10 m nasypów, w których było wszystko: ziemia, śmieci, żużel itd. Wyrobisko było zasypywane sukcesywnie przez kilkadziesiąt lat. Jedynie wierzchnia warstwa 1 m to dowieziony „czysty” grunt. Owszem, stoją tam już budynki, ale są one wyniesione ponad teren i posadowione na zagęszczonym gruncie. Jeden z inwestorów będący właścicielem działki w tej okolicy koniecznie chciał mieć garaż podziemny i zlecił badania warunków wodno-gruntowych. Niestety po wykonaniu analiz okazało się, że nie było możliwe wybudowanie garażu. Gdyby wiedział o tym fakcie, nie zakupiłby tej działki. I drugi przykład, w jednej z analiz chłonności dla dużego warszawskiego obszaru wykazaliśmy, że ukształtowanie terenu z map nie odpowiada rzeczywistości. W celu podstawowej weryfikacji danych archiwalnych została przeprowadzona wizja terenowa. Na przedmiotowym obszarze stwierdzono obecność nasypu niekontrolowanego o trudnej do określenia litologii (nasyp zrealizowany jest jednak z dużym udziałem gruntów spoistych). – komentuje Monika Hołub.

Pomiar objętości. GEODETIC

Nasypy mogą same w sobie kryć znaczące utrudnienia czy nawet niebezpieczeństwa dla przyszłego inwestora. Z uwagi na zdeponowane nasypy (ponad 500 wywrotek) jak i ich niewiadomą zawartość, niezbędne mogą się okazać badania stanu zanieczyszczenia gruntu tzw. badania sozologiczne. Są to badania kosztowne, co zależy od powierzchni analizowanego terenu. Po nabyciu nieruchomości to inwestor będzie odpowiadał za obecne na nieruchomości odpady! W momencie zakupu działki inwestor staje się ich prawnym posiadaczem! Kupujący nieruchomość może wynegocjować, że to obecny właściciel zleci wykonanie opinii sozologicznej. Jednak taka opinia może nie zawierać wszystkich istotnych aspektów, może je zatajać. W związku z tym, to kupujący powinien zlecić wykonanie takiej opinii i dopilnować jej wiarygodności, wykonać wycenę wstępną, zrobić rozpoznanie, wpisać warunki w akcie notarialnym nabywanej nieruchomości, zabezpieczyć na ten cel część pieniędzy. Można uwarunkować kwotę transakcji zakupu nieruchomości od tego czy w opinii wyjdzie, że faktycznie są to niebezpieczne odpady, a koszt ich usunięcia i/lub rekultywacji gruntu będzie zwrócony nabywcy. Może to być przedmiotem ubezpieczenia elementu due diligence w transakcji. – komentuje Monika Hołub.

Czym jest rekultywacja?

W związku z intensywną eksploatacją surowców mineralnych naruszana jest struktura i równowaga środowiska naturalnego. W największym stopniu przemianom ulegają krajobraz, morfologia oraz warunki przyrodnicze. Zmiany w środowisku najbardziej widoczne są przy przekształcaniu terenu pod wyrobiska odkrywkowe czy też zwałowiska zewnętrzne odpadów. Efektem tego są zmiany ukształtowania terenu oraz warunków wodno-gruntowych. Zagadnienie rekultywacji, ze względu na wielorakość deformacji oraz degradacji gleby jest uwarunkowane ogromną ilością czynników oraz wymaga opracowania odpowiedniej strategii, aby możliwie każdy proces zoptymalizować. Polega ona w wielkim skrócie na przywracaniu ekologicznej i gospodarczej użyteczności powierzchni Ziemi, zdegradowanej przez bytową i gospodarczą działalność człowieka oraz przez żywioły naturalne. Przywrócenie pierwotnej funkcjonalności gruntów zdegradowanych w wyniku prowadzenia np. działalności gospodarczej jest ustawowym obowiązkiem przedsiębiorcy górniczego. Stanowią o tym odpowiednie podstawy prawne, techniczne oraz organizacyjne. – komentuje Monika Hołub.

Włączenie dronów i skaningu naziemnego w proces rekultywacji niesie za sobą cały szereg korzyści. Stanowi znakomite uzupełnienie tradycyjnych metod geodezyjnych i wprowadza pełną kontrolę nad obiektem.

Technologia Lidar i skanowanie laserowe z drona

Maciej Dusza, UAV Surveyor, Geodetic

Ostatnie lata pokazały dynamiczny rozwój nowych technologii szczególnie w zakresie systemów pozyskiwania informacji o terenie oraz systemów pomiarowych. Zdecydowanie rewolucyjnym rozwiązaniem są drony. Należy je jednak postrzegać, jako narzędzie umożliwiające wyniesienie na niski pułap specjalistycznego sensora. W tym przypadku jest to skaner LIDAR. Dzięki tej technice obrazowania, możemy w sposób precyzyjny określić kształt oraz wzajemne relacje geometryczne pomiędzy obiektami znajdującymi się w zasięgu skanera. Możemy uzyskać chmury punktów pokrywające powierzchnię obiektu, który skanujemy, a poddanie chmury punktów odpowiedniej obróbce pozwala na określenie między innymi geometrii, przemieszczeń czy deformacji. Technologia LIDAR znalazła swoje zastosowanie np. w opracowaniach kartograficznych oraz architektonicznych, ale nie są to jedyne branże. Jeśli chodzi o skanowanie laserowe z drona, to cały proces jest długotrwały i bardzo skomplikowany. Wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi pomiarowych oraz wizualizacyjnych jest w tych czasach niemal niezbędne. Jedną z tych metod jest właśnie skanowanie laserowe z drona. Badania potwierdziły, że jest to rozwiązanie rewolucyjne, a dostarczane dane mogą być wykorzystywane przez geologów, geomorfologów czy geotechników do interpretacji zachodzących zjawisk. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zebrać informacje dotychczas niemożliwe do pozyskania klasycznymi metodami. Powiedzenie „gdzie człowiek nie dotrze tam drona wyśle” wpasowuję się w temat idealnie, ponieważ inwentaryzacja trudno dostępnych dla człowieka miejsc nie stanowi już większego problemu. – komentuje Maciej Dusza.

Pomiar objętości. GEODETIC

Planowanie inwestycji

Etap planowania inwestycji wymaga przeprowadzenia dużej ilości prac inwentaryzacyjnych. Ma to na celu uzyskanie szczegółowych danych na temat obecnego stanu zagospodarowania. Wyobraźmy sobie ile oszczędzamy wyjazdów w teren, a co za tym idzie czasu oraz pieniędzy, jeżeli po jednym nalocie dronem możemy inwentaryzować praktycznie każde miejsce na terenie planowanej inwestycji z pozycji komputera. Dobrze i z odpowiednim wyprzedzeniem przeprowadzona inwentaryzacja to oszczędności rzędu setek tysięcy złotych, a w niektórych przypadkach nawet 4mln zł w 4 miesiące, o czym pisaliśmy w artykule „ O dwóch takich, co ukradli hałdy dolomitu”. Przy hałdach odkrywkowych, czy zwałowiskach materiałów poeksploatacyjnych tradycyjne metody nie sprawdzają się. Najczęściej są to tereny trudno dostępne o skomplikowanej rzeźbie (osuwiska, skarpy, strome zbocza, tereny podmokłe i grząskie) niebezpiecznej dla życia i zdrowia człowieka. Dzięki skaningowi z powietrza, udział człowieka w takich miejscach jest ograniczony do absolutnego minimum. Jest to znaczące zwiększenie zarówno bezpieczeństwa, ale też efektywności wykonywanych zadań. Na wygenerowanych modelach 3D, używając dedykowanych narzędzi możemy wykonywać pomiary obiektów, a także wyodrębniać profile 2D oraz linie konturowe. Tak przygotowane produkty z drona mogą być następnie wykorzystywane w systemach CAD i GIS. Następnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji odzwierciedlającej rzeczywisty stan obiektu oraz dającej graficzny obraz planowanej inwestycji. Taka forma to szereg korzyści oraz możliwości takich, jak konstruowanie modeli środowiska, projektowanie infrastruktury i systemów odwadniających, tworzenie wizualizacji poszczególnych etapów oraz efektu końcowego. Ogromną korzyścią z tworzenia tego typu wizualizacji jest ułatwienie użytkownikom oraz instytucjom państwowym obserwacji obiektów z każdego miejsca. – komentuje Maciej Dusza.

Pomiar objętości. GEODETIC

Stały monitoring

Kolejnym etapem, gdzie drony powinny być wykorzystywane jest monitorowanie zmian powierzchni terenu. Założeniem takiego monitoringu jest gromadzenie regularnych obserwacji obiektu na podstawie, których wykonywane są dalsze analizy, prognozowania i przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom. Podstawowa forma degradacji terenu spowodowana eksploatacją górniczą to osiadanie, które może prowadzić do zmian odległości pomiędzy powierzchnią terenu a zwierciadłem wód gruntowych. Prowadzi to do zaburzenia stosunków wodnych w glebie, a w konsekwencji do modyfikacji budowy gruntu, cech morfologicznych oraz właściwości fizyczno-mechanicznych. Skaning pozwala precyzyjnie odwzorować ukształtowanie terenu oraz wychwycić nawet niewielkie zmiany. Szybkie zbieranie danych w czasie rzeczywistym jest szczególnie ważne podczas monitorowana gruntu pod kątem osiadania. Wyniki w postaci analizy porównawczej stanowią materiał przydatny do dalszych obliczeń i prognoz. Koncepcja monitoringu opiera się na regularnym wykonywaniu pomiarów zarówno dronem jak i skanerem naziemnym – zwłaszcza po ulewnych deszczach, czy w czasie wiosennych roztopów.  Mając, co najmniej dwa pomiary w wyniku, których zebrana jest chmura punktów, tworzymy model różnicowy zarówno w lokalnym jak i obecnie obowiązującym układzie współrzędnych. Dzięki nałożeniu na siebie dwóch modeli możemy obserwować zmiany ukształtowania terenu wywołane np. zjawiskami erozyjnymi. Forma cyfrowa otrzymanych danych może być wykorzystana np. do symulowania procesów dynamicznych. Rejestracja przez skaner drugiego i trzeciego odbicia pozwala na zebranie informacji o terenie pomimo, że występuje na nim roślinność. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu techniki fotogrametrii z drona. Włączenie dronów i skaningu w proces monitorowania zmian pozwala odejść od tradycyjnych pomiarów punktowych metodami geodezyjnymi. Korzyści, jakie za tym idą to m.in. możliwość oceny zjawisk erozyjnych pod kątem ich natężenia czy zdarzeń inicjujących oraz możliwość oceny zasięgu obszarowego występujących procesów. Aby monitoring był prowadzony rzetelnie i świadomie należy wykonać kilka czynności tj. doboru odpowiedniego sprzętu, opracowania metodyki badań, powiązania z układem odniesienia czy ustalenia wymaganej rozdzielczości przestrzennej pozwalającej na dalsze działania. Dobrze dobrane parametry skanowania przekładają się na czas w terenie, czas opracowania danych oraz ilość danych, a przyjęta metodyka rzutuje na wiarygodność i dokładność analiz. Skaning laserowy stanowi także użyteczne narzędzie w odwzorowywaniu szaty roślinnej. Opracowane dane pozwalają na określenie takich parametrów jak wysokość drzew, średnica korony, gęstość zalesienia, oszacowanie biomasy czy określenia granic lasu. Możemy, zatem śledzić rozwój roślinności na tych częściach rekultywowanego obszaru, na których zaprojektowano tereny zielone. – komentuje Maciej Dusza.

Pomiary objętości

W ramach procesu rekultywacji wykonywane są roboty ziemne oraz pomiary objętości mas ziemnych. Taka konieczność zachodzi np. podczas inwentaryzacji objętości składowanych materiałów czy kalkulacji przewidywanych kosztów robót ziemnych. Aby wykonać obliczenia objętości mas ziemnych niezbędne są dane na temat istniejącego oraz projektowanego stanu powierzchni terenu. W większości przypadków roboty ziemne rozliczane są wg ilości m3, dlatego dokładne pomiary są tak istotne. Wykorzystując dotychczasowe klasyczne metody pomiaru nie jesteśmy w stanie pomierzyć objętości z taką dokładnością jak fotogrametrią. Drony nam to umożliwiły. Pomiar wykonany przed i po wykonaniu robót ziemnych daje szczegółowe raporty z pomiarów umożliwiających rozliczanie z kontrahentami. W Polsce dokładność, z jaką należy określać objętości mas ziemnych hałd, składowisk i zwałowisk reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej, gdzie błąd względny pomiaru objętości zwałowisk nadkładu oraz składowisk urobku nie może przekraczać dla objętości: do 20 tys. m3 – 4% objętości, 20-50 tys. m3- 3% objętości, 50-200 tys. m3- 2% objętości, ponad 200 tys. m3- 1% objętości. Więcej w artykule Kontrola mas ziemnych na budowie (Rocznik INVESTOR REE 2020). – komentuje Maciej Dusza.

Pomiar objętości. GEODETIC

Kontrola jakości wykonanych prac

Zdecydowanie, jednym z ważniejszych zagadnień w procesie rekultywacji jest kontrola jakości wykonywanych prac oraz weryfikacji zgodności z projektem. Skanowanie z Ziemi oraz z drona może posłużyć do oceny stanu obiektu czy realizacji procesów zagospodarowania terenu. Algorytmy nauczania maszynowego pozwalają na kompleksową ocenę cech powierzchniowych, dzięki której uwidocznione zostają wszystkie odchylenia od normy. Profilowanie 2D pozwala sprawdzić geometrię powykonawczą i wskazuje miejsca z ukrytymi wadami strukturalnymi, które wpływają na trwałość obiektu. Wykorzystując skaning laserowy oraz modelowanie w 3D uzyskujemy takie informacje jak grubość i objętość materiału poszczególnych warstw gruntu, dokładność wykonywania elementów obudowy czy elementów uszczelniających. – komentuje Maciej Dusza.

© ℗ Wszelkie prawa zastrzeżone

Niniejszy artykuł jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

ROCZNIK INVESTOR REE 2022

FRANCZYZA

POLECAMY
AKADEMIA INWESTORA
AKADEMIA INWESTORA

DUE DILIGENCE NIERUCHOMOŚCI

Czym różni się projekt techniczny od wykonawczego? Czy po nowelizacji Ustawy warto zlecać projekt wykonawczy?

Czym różni się projekt techniczny od wykonawczego? Czy po nowelizacji Ustawy warto zlecać projekt...

Powierzchnia zabudowy. Drugi najczęściej zaskarżany parametr zabudowy

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 Inwestorzy, a co za tym...

Wysokość zabudowy. Pierwszy, najczęściej zaskarżany parametr zabudowy

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 Wysokość projektowanego budynku jest jednym z ważniejszych parametrów, który...

Podział działki. Trzeci, najczęściej zaskarżany parametr

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 Najczęściej dzielimy, żeby sprzedać fragment działki lub, gdy inwestor...
SPONSOROWANE

PROCESY BUDOWLANE

Fundamenty zabytkowego pałacu. Problemy inwestorskie

Wysoki poziom wód podziemnych to zmora wielu inwestorów i właścicieli budynków. Zarodniki grzybów, pleśnie, zawilgocenie ścian, to...

Nowe inwestycje deweloperskie coraz częściej idąw parze z rewitalizacjami

Deweloperzy coraz częściej podejmują się rewitalizacji zabytkowych budynków. To efekt ograniczonej dostępności wolnych gruntów w centrach polskich miast, jak i preferencji klientów....

Na budowach pracy mniej, kandydatów też brak

Branża budowlana ma za sobą trudny rok, jednak mimo wielu problemów i negatywnych zjawisk, część inwestycji jest nadal realizowana, a nawet planowane...

Rekuperacja niebezpieczna dla zdrowia. Jak uniknąć problemów zdrowotnych?

Rekuperacja niebezpieczna dla zdrowia. Jak uniknąć problemów zdrowotnych? Wiele...
SPONSOROWANE

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...
SPONSOROWANE
Nie można kopiować treści tej strony.