-5.1 C
Warszawa
poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Samodzielność lokali w budynkach jednolokalowych

Strona główna Inwestowanie buduj i sprzedaj Samodzielność lokali w budynkach jednolokalowych

Samodzielność lokali w budynkach jednolokalowych

Kiedy nie sprzedasz nieruchomości?

Wielu deweloperów rozpoczyna swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości od niedużych inwestycji. Zazwyczaj są to jednorodzinne budynki wolnostojące lub w zabudowie bliźniaczej czy szeregowej. Pomimo prostej konstrukcji tego rodzaju inwestycji i stosunkowo niedużych nakładów finansowych inwestor napotyka szereg problemów, których nie uwzględnił podczas planowania i koncepcji sprzedaży. Jednym z nich jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu w budynkach jednolokalowych, które jest niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu.    

Odrębność lokali blokuje sprzedaż

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest samowola budowlana? Czytaj artykuł >>

Jeden z deweloperów wybudował 8 budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, z których 4 były jednolokalowe, a 4 dwulokalowe. Łącznie pozwolenie na budowę opiewało na 12 lokali mieszkalnych z ogródkami i miejscami postojowymi. Decyzja o warunkach zabudowy określała konkretne wskaźniki inwestycji tj. powierzchnię biologicznie czynną i powierzchnię zabudowy. Wszystkie dokumenty były spójne zaczynając od decyzji WZ, projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i kończąc na pozwoleniu na użytkowanie. Gdy przyszło do sporządzenia ostatecznych aktów notarialnych sprzedaż została zablokowana, a odrębnych własności lokali nie udało się ustanowić.     

Odmowa wydania samodzielności lokalu

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest samowola budowlana? Czytaj artykuł >>

Powodem braku możliwości podpisania umowy przyrzeczonej była odmowa wydania zaświadczeń o samodzielności lokali dla 4 lokali w budynkach jednolokalowych. Organ w odmowie wydania zaświadczenia powołał się na art. 2 ust. 2 Ustawy o własności lokali, który mówi, że samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu Ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Organ dodatkowo powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 19.11.2020 r. (III CZP 85/10), które potwierdza, że w budynku, który obejmuje tylko jeden lokal, nie można ustanowić odrębnej własności lokali. Organ jednak nie wziął pod uwagę treści całego uzasadnienia rozstrzygnięcia, a jedynie tezę wyroku.

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest samowola budowlana? Czytaj artykuł >>

Odrębna własność lokali

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19.11.2020 r. (III CZP 85/10) zauważył, że: „jeżeli na wydzielonej działce gruntu znajduje się tylko jeden budynek, to prawo odrębnej własności lokali może powstać wówczas, gdy w budynku znajdują się przynajmniej dwa lokale o cechach lokali samodzielnych, tylko bowiem w takim przypadku możliwe jest powstanie prawa, które zostanie związane z odrębną własnością lokali, tj. prawa współwłasności części wspólnych budynku i gruntu. Zgodnie z art. 3 ust. 3 u.w.l., udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej musi odpowiadać stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada natomiast stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.”

Zatem jeżeli na działce budowlanej mamy tylko jeden budynek, w którym jest jeden lokal nie ma możliwości uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest samowola budowlana? Czytaj artykuł >>

Sąd Najwyższy natomiast rozwija swoje uzasadnienie o przypadek opisany powyżej tj. kilka budynków jednorodzinnych na jednej działce. „Wykorzystanie konstrukcji odrębnej własności lokali może być uzasadnione także wówczas, gdy na wydzielonym gruncie postawiony jest więcej niż jeden budynek, a sposób zabudowy gruntu nie pozwala na przeprowadzenie podziału prowadzącego do powstania samodzielnych nieruchomości gruntowych, na których znalazłyby się części składowe – poszczególne budynki. Gdy nie jest możliwe przeprowadzenie podziału nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem, można mówić o samodzielności każdego z budynków w relacji do wszystkich pozostałych posadowionych na wspólnej nieruchomości gruntowej, a to wystarczy dla ustanowienia odrębnej własności lokali w poszczególnych budynkach.” Dlaczego zatem organ powołuje się na wyrok, który przeczy treści postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokali? Niestety nie udało mi się uzyskać odpowiedzi na to pytanie.         

Czy podział rozwiązuje problem?

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest samowola budowlana? Czytaj artykuł >>

Oczywiście podział geodezyjny rozwiązuje problem, ale w przypadku gdy da się go wykonać. Jeżeli od samego początku koncepcja inwestycji jest taka, że każdy budynek będzie miał odrębną działkę ewidencyjną, problem uzyskiwania zaświadczeń w budynkach jednolokalowych znika. Trzeba to jednak zaplanować na samym początku zamierzenia inwestycyjnego, przewidzieć w projekcie budowlanych oraz w konstrukcji umów deweloperskich. Każda działka przeznaczona pod zabudowę musi spełniać założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy inwestycja zbilansowana jest całościowo tj. współczynniki intensywności zabudowy, ilość miejsc parkingowych czy powierzchni biologicznie czynnej obliczone są dla wszystkich budynków na jednej działce zdarza się, że podziału geodezyjnego zrealizować się nie da. Może być sytuacja, w której miejsc parkingowych brakuje, a powierzchni biologicznie czynnej jest zbyt mało. Niemniej zawsze wymaga to sprawdzenia i analizy.   

Skutki nieprzemyślanych koncepcji

W przypadku tego rodzaju inwestycji organ wydający pozwolenie na budowę to ten sam organ, który będzie prowadził postępowanie w sprawie wydania zaświadczeń o samodzielności lokali. Niestety jak widać w opisanym wyżej przypadku w zależności od lokalizacji urzędu, wewnętrznych wytycznych oraz zwyczajowego podejścia organu możemy mieć problem z pozytywnym zakończeniem inwestycji. Jeżeli kupujący podpiszą umowy deweloperskie na zakup lokalu, a okaże się, że tego lokalu wydzielić się nie da to powstaje poważny problem. Najczęściej w sprawę włączony jest jeszcze bank kredytujący zakup nieruchomości, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jeżeli zaczynamy tego rodzaju inwestycję należy w pierwszej kolejności uzgodnić z organem stanowisko w sprawie wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali. Przed rozpoczęciem inwestycji mamy duże pole do manewru, zmiany koncepcji lub prawidłowego sprecyzowania umów deweloperskich. Jeżeli natomiast inwestycja jest już zrealizowana i czeka na sprzedaż, a zaświadczeń o samodzielności nie udało się uzyskać to pozostają nam dwie opcje.

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest samowola budowlana? Czytaj artykuł >>

Zmiana umów deweloperskich

Wspomniałem, że podział geodezyjny, który pozwoli nam wydzielić poszczególnym budynkom działki ewidencyjne jest opcją na wyjście z sytuacji. W takim przypadku zaświadczenia o samodzielności lokali nie będą potrzebne. Musimy mieć jednak na uwadze, że podziału czasami zrealizować się nie da. A jeżeli już się da to w zależności od miejsca w Polsce sprawa może potrwać od 4 do 15 miesięcy, co może być mocno problematyczne dla sfinalizowania procesu inwestycyjnego. Drugą możliwością jest unieważnienie lub zmiana umów deweloperskich i podpisanie nowej umowy obejmującej: (1) sprzedaż udziału we współwłasności działki w wysokości odpowiadającej stosunkowi powierzchni użytkowej danego lokalu do sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali we wszystkich budynkach usytuowanych na działce; (2) umowa o podział nieruchomości współwłasnej do korzystania (quad usum), zgodnie z którą nabywca udziału we współwłasności działki jego następcy prawni korzystać będą na zasadach wyłączności z konkretnego lokalu mieszkalnego, konkretnych miejsc postojowych i ogródka; (3) opcjonalnie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na nabytym udziale celem zabezpieczenia udzielonego kredytu.

Przewiduj wcześniej

Po podpisaniu tego rodzaju umowy następnym krokiem jest sądowe zniesienie współwłasności działki poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali bez konieczności uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności lokali. Po całej procedurze dochodzimy do miejsca, w którym na każdy lokal mamy założoną odrębną księgę wieczystą. Warto jednak zadbać, żeby tej drogi uniknąć i wszystkie zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji przewidzieć na samym jej początku. Pozwoli nam to zaoszczędzić dużo nerwów, czasu i oczywiście pieniędzy.

Zaświadczenia o samodzielności lokali. Czy możliwa jest legalizacja samowoli budowlanej?

Niniejszy fragment artykułu jest chroniony prawem autorskim. Zabrania się jego kopiowania i cytowania bez podania źródła i autora. W przypadku zawinionego naruszenia praw autorskich sprawca będzie zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu.

Gotowce inwestycyjne

Udziały w nieruchomościach. Jak zarabiać poprzez skup udziałów w nieruchomości?

Udziały w nieruchomościach Jak zarabiać poprzez skup udziałów w nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR...

Odwrócony proces deweloperski. Co musi wiedzieć potencjalny inwestor?

Odwrócony proces deweloperski Co musi wiedzieć potencjalny inwestor? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Nabywanie nieruchomości rolnych nie jest niemożliwe

Przepisy ograniczające obrót ziemią, w powszechnej opinii są w Polsce bardzo restrykcyjne. Zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa...

Nowe stopy referencyjne są odporniejsze na manipulacje, ale rynek potrzebuje czasu na przystosowanie się do zmian

Minęło dziesięć lat od wybuchu skandalu związanego z manipulowaniem przez pracowników niektórych instytucji...
SPONSOROWANE

Buduj i sprzedaj

Nowa Ustawa Deweloperska. Kosztowny system gwarancji i obostrzeń.

Nowa Ustawa Deweloperska Kosztowny system gwarancji i obostrzeń Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR REE...

Młodzi chcą inwestować efektywnie

Młodzi chcą inwestować efektywnie Przedstawiciele pokoleń Y i Z, popularnie określanych Milenialsami, stają się coraz aktywniejsi na rynku inwestycyjnym....

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej Po roku doświadczeń związanych z pandemią, połowa inwestorów nieruchomościowych...

Powstają nowe strefy przemysłowe

Powstają nowe strefy przemysłowe Gdzie w Polsce znajdziemy ogromne tereny inwestycyjne z zapleczem infrastrukturalnym? Terenów inwestycyjnych...
SPONSOROWANE

Buduj i wynajmuj

Heimstaden powiększa portfel mieszkań na wynajem w Polsce

Heimstaden powiększa portfel mieszkań na wynajem w Polsce Heimstaden Bostad, wiodąca europejska spółka z sektora nieruchomości na wynajem, ogłosiła...

Młodzi chcą inwestować efektywnie

Młodzi chcą inwestować efektywnie Przedstawiciele pokoleń Y i Z, popularnie określanych Milenialsami, stają się coraz aktywniejsi na rynku inwestycyjnym....

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej

Co drugi inwestor spodziewa się wzrostu aktywności w Europie Środkowo-Wschodniej Po roku doświadczeń związanych z pandemią, połowa inwestorów nieruchomościowych...

Powstają nowe strefy przemysłowe

Powstają nowe strefy przemysłowe Gdzie w Polsce znajdziemy ogromne tereny inwestycyjne z zapleczem infrastrukturalnym? Terenów inwestycyjnych...

Flipy

Wywiad z Wojciechem Orzechowskim. Zawirowania na rynku nieruchomości – Hossa czy bessa?

Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert 2022 Dzieje się na rynku...

Wiedza to Twój majątek. Co może przeszkodzić w inwestowaniu w nieruchomości?

Wiedza to Twój majątek Co może przeszkodzić w inwestowaniu w nieruchomości? Artykuł publikowany w...

Gotowce inwestycyjne na gruntach. Sposoby zarabiania na nieruchomościach.

Gotowce inwestycyjne na gruntach Sposoby zarabiania na nieruchomościach Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate...

Inwestycja mieszkaniowo-usługowa na wynajem za 2 mln zł

Jak zwiększyłem wartość swojej nieruchomości?   Artykuł opublikowany w Roczniku INVESTOR 2019

ROCZNIK 2020

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Zaniedbania analiz due diligence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości? Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 obowiązkowa w projektach budowlanych od 19.09.2020r. Nadchodzi chaos w powierzchniach i brzydkie budynki

Nieruchomości komercyjne. Czas na przeorganizowania.

Nieruchomości komercyjne Czas na przeorganizowania Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real Estate Expert

Domki do 35m2 na zgłoszenie. Inwestycja krok po kroku.

Domki do 35m2 na zgłoszenie Inwestycja krok po kroku Artykuł publikowany w Roczniku INVESTOR Real...

Nie można kopiować treści tej strony.